Zasadnutie komisie zo dňa 21. 1. 2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 21. 1. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Bc.Gabriela Vyhnáliková

Ospravedlnený:
Ing. Martin Borguľa

Neospravedlnený:
Mgr. Sven Sovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Bohdana Machajová

Ospravedlnení:
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Ondrej Dostál

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
1) Príprava materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto :
a) Leškova 2 – NP, Škarniclova - pozemok, Krížna 7,38 -NP, Cintorínska 8 – NP,
b) Obchodná 7,9 - NP, Nám. SNP  17- NP, Šafránova – pozemok, Štefánikova 33 – dva NP, Františkánske nám. 7 – NP
2) Návrh na zrušenie Smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a postupe o uzatváraní zmlúv o nájme (schválená uzn. MZ č. 46/2007)
3) Samostatne stojace garáže -  návrhy na odpredaj
4) Nakladanie s voľnými  pivničnými nebytovými priestormi
5) Pozemky pod garážami – návrhy na odpredaj
6) Návrhy na odpustenie pohľadávok – príprava podkladov

K bodu 1) Príprava materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
a) Leškova  2 - NP, Škarniclova - pozemok, Krížna 7,38 -NP, Cintorínska 8 – NP,
b) Obchodná 7,9 - NP, Nám. SNP  17- NP, Šafránova – pozemok, Štefánikova 33 – dva NP, Františkánske nám. 7 – NP

K návrhom na odpredaj nebytových priestorov, resp. pozemkov uvedených v bode 1, písm.a)
finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  už vyjadrila súhlasné stanovisko na predchádzajúcich zasadnutiach. 

Nebytové priestory a pozemky uvedené v bode 1, písm. b) :

1.1. Obchodná 9

Uznesenie č. 373/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredaj nebytového priestoru minimálne za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1.2. Obchodná 7

Uznesenie č. 374/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredaj nebytového priestoru minimálne za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1.3. Nám. SNP 17

Uznesenie č. 375/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredaj pozemku minimálne za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1.4. Šafránova - parc. č. 4560, 4561

Uznesenie č. 376/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku v zmysle zákonného predkupného práva minimálne za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

1.5. Štefánikova 33

Uznesenie č. 377/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredaj dvoch nebytových  priestorov minimálne za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0


MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

1.6. Františkánske nám. 7

Uznesenie č. 378/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredaj nebytového priestoru minimálne za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Po prerokovaní bodu 1) bolo prijaté 

Uznesenie č. 379/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložiť do miestneho zastupiteľstva materiály – návrhy na odpredaj za predpokladu splnenia všetkých legislatívnych náležitostí.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Návrh na zrušenie Smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a postupe o uzatváraní zmlúv o nájme (schválená uzn. MZ č. 46/2007)

Uznesenie č. 380/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zrušiť vyššie uvedenú „Smernicu“ vzhľadom na prijatú novelu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorou „Smernica“ mestskej časti stratila svoju opodstatnenosť.
 
FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3) Samostatne stojace garáže - návrhy na odpredaj

a) Grosslingova  6

Uznesenie č. 381/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vypísať verejnú obchodnú súťaž na odpredaj samostatne stojacej garáže s podmienkou oboznámenia o súťaži vlastníkov bytov na Grosslingovej 6.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Grosslingova 30

Uznesenie č.  382/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú priamy predaj garáží súčasným oprávneným nájomcom.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Dunajská 28

Uznesenie č. 383/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia so zverejnením zámeru odpredať nebytový priestor na Dunajskej 28.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

d) Továrenská 7

Uznesenie č. 384/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia so zverejnením zámeru odpredať nebytový priestor na Továrenskej 7.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

e) Floglova 2

Uznesenie č. 385/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia so zverejnením zámeru odpredať nebytový priestor na Floglovej 2.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 4) Nakladanie s voľnými pivničnými nebytovými priestormi
Týmto bodom programu sa komisie budú zaoberať na ďalšom spoločnom zasadnutí.

K bodu 5) Pozemky pod garážami

Uznesenie č. 386/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredaj pozemkov pod garážami za minimálnu cenu
fyzickým osobám 200 €/m2 (6 000.- Sk/m2)
právnickým osobám 332 €/m2 (10 000.- Sk/m2)

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6) Návrhy na odpustenie pohľadávok – príprava podkladov

Uznesenie č. 387/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť prípravu podkladov na odpustenie pohľadávok na rokovanie miestneho zastupiteľstva v apríli 2010.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Najbližšie spoločné zasadnutie komisií sa uskutoční 28.1.2010  o 15.00 hod.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala: Ing. Lašánová
Bratislava,25.1.2010

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser - prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 21.01.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL