Zasadnutie komisie zo dňa 21.02.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) zo dňa 21. 2. 2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter  Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnená:
Bc. Gabriela Vyhnáliková

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Ondrej Dostál
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnený:
RNDr. Peter Smrek

Program:
1) Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení komisie finančnej a komisie nakladania  s majetkom  za rok 2007 a január 2008
2) Návrh na odpredaj pozemkov pod garážami
3) Návrh na predaj pozemkov
a) pozemky nezastavané – v zmysle východiskového materiálu č. 5 prerokovaného na MZ dňa 12.2.2008
b) pozemky v zmysle Čl. 5  ods. 3 pravidiel nakladania s majetkom...
4) Návrh na predaj bytov
5) Informácia o súčasnom stave nehnuteľností – zrušené uznesenia na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 18.9.2007
6) Rôzne

K bodu 1) Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení komisie finančnej a komisie nakladania s majetkom za rok 2007 a január 2008

Finančnej komisii a komisii nakladania s majetkom bolo predložené písomné vyhodnotenie úloh a uznesení za rok 2007 a január 2008 (Príloha č.1a, č.1b, č.1c, č.1d).

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  berie na vedomie výhradu člena finančnej komisie Mgr. Svena Šovčíka k nesplnenej úlohe vyplývajúcej z uznesenia č. 31/2007 vzhľadom  na to, že v čase prijatia uznesenia nebol ešte členom komisie a o tejto úlohe nemal žiadnu informáciu.

Uznesenie č. 89/2008
Komisie konštatujú, že prevažná časť úloh z uznesení nie je splnená. Žiadajú prednostu úradu zjednať nápravu, aby v zmysle § 16 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení boli požadované materiály predkladané komisiám v stanovenom termíne, v požadovanom rozsahu a kvalite.   

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Návrh na odpredaj pozemkov pod garážami

Uznesenie č. 90/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú odpredať pozemky pod garážami podľa priloženého zoznamu (príloha č.2) za cenu 6000.- Sk za m2.

FK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2

MK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 3

K bodu 3) Návrh na predaj pozemkov
a) pozemky nezastavané – v zmysle východiskového materiálu č. 5 prerokovaného na MZ dňa 12.2.2008

Uznesenie č. 91/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú pozemky uvedené vo východiskovom materiáli prerokovanom na MZ dňa 12.2.2008 pod číslom 5 (Návrh na nakladanie s majetkom....) v tabuľke č.7 pod poradovým číslom 1 – 40 pripraviť na odpredaj.
 
Žiadajú prednostu úradu v zmysle Čl. IV. ods. 1 Smernice pre organizovanie verejných obchodných súťaží ... pripraviť návrh súťažných podmienok, ktoré budú použité ako súťažné podklady v termíne do 5.3.2008.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) pozemky v zmysle Čl. 5 ods. 3 pravidiel nakladania s majetkom...

Uznesenie č. 92/2008
1a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú pozemok na Jedlíkovej-Obchodnej ul., parc.č. 8454/5, 8454/2 odpredať.

FK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2

MK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

1b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú odpredať pozemok užšou súťažou medzi vlastníkmi susediacich pozemkov s ohľadom na prístup k pozemku a jeho využitie.

FK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 2
Zdržal sa: 0

1c) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú nasledujúce kritériá súťaže:
- cena 70% 
- zámer a iné aspekty 30%

FK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 3

MK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 2

1d) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu, aby vyzval vlastníkov susediacich pozemkov na účasť v užšej súťaži podľa hore uvedených kritérií tak, aby mohli byť ponuky prípadných záujemcov predložené na rokovanie komisií dňa 5.3.2008.

2a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú pozemok na Korabinského ul. parc.č. 2466 odpredať.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú odpredať pozemok užšou súťažou medzi vlastníkmi susediacich pozemkov s ohľadom na prístup k pozemku a jeho využitie.

FK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 2
Zdržal sa: 0

2c) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú nasledujúce kritériá súťaže:
- cena 70% 
- zámer a iné aspekty  30%.

FK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 3

MK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 2

2d) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu, aby vyzval vlastníkov susediacich pozemkov na účasť v užšej súťaži podľa hore uvedených kritérií tak, aby mohli byť ponuky prípadných záujemcov predložené na rokovanie komisií dňa 5.3.2008.

K bodu 4) Návrh na predaj bytov

Uznesenie č. 93/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  navrhujú byty pod poradovým číslom 1-8 predloženého zoznamu (príloha č.3) pripraviť na odpredaj vo verejnej súťaži. 

Žiadajú prednostu úradu v zmysle Čl. IV. ods. 1 Smernice pre organizovanie verejných obchodných súťaží ... pripraviť návrh súťažných podmienok podľa „Návrhu..., ktorý tvorí prílohu č.4 zápisnice, v termíne do 12.3.2008.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Informácia o súčasnom stave nehnuteľností – zrušené uznesenia na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 18.9.2007

Uznesenie č. 94/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu predložiť na rokovanie komisií materiál s aktualizovanými údajmi o nehnuteľnostiach, ktoré boli predmetom zrušených uznesení na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 18.9.2007 v štruktúre:
- aktuálny nájomca
- podmienky nájomnej zmluvy (doba nájmu, cena ...)
- či je evidovaný ako žiadateľ o odkúpenie, resp. či bol oslovený mestskou časťou
v termíne do 5.3.2008.

FK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2

MK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísali:
Ing. Hakošová
Ing. Lašánová

Rozdeľovník:
Anna Molnárová – ref.organizačný
Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
Ing. Malvína Hakošová – zapisovateľ
Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
Ing. Marián Procházka –predseda komisie
Ing.Oliver Paradeiser – prednosta úradu
členovia finančnej komisie
členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 21.02.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: RNDr. Peter SMREK