Zasadnutie komisie zo dňa 21.03.2007

KOMISIA KULTÚRY ZÁZNAM  3) Z ROKOVANIA KOMISIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 21.marca 2007

Prítomní:
predseda Mgr. Sven Šovčík
členovia:
Mgr. Art. Emil Bartko
Mudr. Halka Ležovičová
Mgr. Miroslava Babčanová,
PhDr. Štefan Holčík
Ing. Dušan Franců
Jaroslav Ježek,

Neprítomný:
Marek Ťapák

Prizvaný:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
(v prílohe prezenčná listina)

Program:
1) Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto
2) Rôzne

Uznesenie č. 10/2007

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva schválila  program rokovania .
hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 1 : Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
S návrhom  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v oblasti kultúry oboznámil členov komisie kultúry RNDr. Smrek, poverený člen miestnej rady.

Uznesenie č. 11/2007

1.1. Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva po prerokovaní návrhu žiada spracovateľa zapracovať do rozpočtu tieto pozmeňovacie návrhy :

a) komisia navrhuje zmenu: znížiť - v položke Staromestské noviny - z 1milióna 500 tisíc Sk na 1.milión 450 tisíc Sk,
b) komisia navrhuje zmenu: zrušiť -  v položke Pes sympaťák - 50.000 Sk na 0 Sk,
c) komisia navrhuje: zaradiť položku Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen vo výške 100 tisíc Sk.
hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 12/2007

1.2. Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva odporúča schváliť návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zmysle pozmeňovacích návrhov.
hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2: Rôzne

2.1. Predseda komisie kultúry predniesol informáciu o činnosti Staromestskej knižnice za rok 2006.

Uznesenie č. 13/2007

Komisia kultúry odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie informáciu o činnosti Staromestskej knižnice za rok 2006.
hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2.2. Predseda komisie kultúry miestneho zastupiteľstva informoval členov  o rokovaní komisie kultúry mestského zastupiteľstva.

Uznesenie č. 14/2007

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva berie na vedomie informáciu  o rokovaní komisie kultúry mestského zastupiteľstva.
hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2.3. Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva si určuje ďalší termín rokovania na deň 18.apríla 2007, o 16.00 h., ktoré sa uskutoční v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/A v Bratislave.

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 21.03.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Marek ŤAPÁK