Zasadnutie komisie zo dňa 21.04.2008

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 21.4. 2008

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
pani Soňa Párnická
Ing. arch. Ján Mackovič
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
pán Pavel Gundel

Neprítomní:
pán Marek Ťapák
Ing. Kamil Procházka
RNDr. Milan Cílek

Program rokovania:
1) Dotácie v oblasti životného prostredia.
2) Informácie o priebehu výsadby na území mestskej časti v roku 2008.
3) Informácia o plánovanej akcii „Štiepkovanie biologického odpadu“ na území mestskej časti.
4) Rôzne.

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Peter Schmidt.

Bod 1) Dotácie v oblasti životného prostredia

A) ICCREAL Realitná a správcovská spoločnosť, s.r.o., so sídlom Štefánikova 24, 811 05 Bratislava

Spoločnosť ICCREAL Realitná a správcovská spoločnosť, s.r.o., požaduje dotáciu vo výške 25 000.- Sk. Financie sú určené na úpravu zelene na ploche medzi obytnými domami na Palárikovej ulici.

Uznesenie č. 8/2008
Komisia životného prostredia schválila na predložený projekt dotáciu vo výške 15 000 Sk a to na nákup substrátu, sadeníc kvetín, kríkov, trávneho koberca a vyčistenie plochy.

B) Vlastníci bytov a nebytových priestorov Povraznícka 13, v zastúpení AUREKA, s.r.o., so sídlom Talichova 47, 841 02 Bratislava 42 - divízia Bytospráva, so sídlom Americká 1, 831 02 Bratislava 3

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení AUREKA, s.r.o., požadujú finančnú podporu vo výške 5 000 Sk na revitalizáciu dvora vnútrobloku na Povrazníckej 13.

Uznesenie č. 9/2008
Komisia životného prostredia schválila žiadateľovi dotácie v celkovej požadovanej sume 5 000,- Sk na položky uvedené v žiadosti.

C) Vlastníci bytov domu na Jaseňova 12-14 v Bratislave, v zastúpení H-PROBYT, spol. s.r.o., so sídlom Povraznícka 4, 811 05 Bratislava

Vlastníci bytov domu na Jaseňova 12-14 v Bratislave, v zastúpení H-PROBYT, spol. s.r.o., požadujú finančnú podporu vo výške 10 000 Sk na skrášlenia okolia domu na Jaseňovej ulici.

Uznesenie č. 10/2008
Komisia životného prostredia schválila žiadateľovi dotácie v celkovej požadovanej sume 10 000,- Sk na položky uvedené v žiadosti.

D) Bytový dom : Krížna – Vazovova – Blumentálska, v zastúpení správcom domu Ing. Stanislavom Polákom, so sídlom Odborárske nám. 1, 811 07 Bratislava

Žiadateľ požaduje finančnú podporu vo výške 5 000 Sk na obnovu zelene v okolí domov na Blumentálskej a Krížnej ulici.

Uznesenie č. 11/2008
Komisia životného prostredia schválila žiadateľovi dotácie v celkovej požadovanej sume 5 000,- Sk na nákup substrátu, sadeníc kvetín, kríkov a trávneho semena.

E) Bytkomfort – BA, a.s., so sídlom Železničiarska 8, 811 01 Bratislava

Žiadateľ požaduje finančnú podporu vo výške 15 000 Sk na úpravu predzáhradky na Klemensovej ulici.

Uznesenie č. 12/2008
Komisia životného prostredia schválila žiadateľovi dotácie v celkovej požadovanej sume 15 000,- Sk na nákup substrátu, kríkov, mulčovacej kôry a vyčistenie plochy.

F) Eleonóra Kordová, bytom Ľubinská 28, 811 03 Bratislava

Žiadosť podaná pani Eleonórou Kordovou nie je komplexne vyplnená.

Uznesenie č. 13/2008
Komisia životného prostredia neschválila pani Eleonóre Kordovej žiadny príspevok, nakoľko predložená žiadosť nespĺňala podmienku, týkajúcu sa žiadateľa o dotácie, t. zn. predkladateľom projektu nebola právnická osoba.

G) Bytový dom : Bernolákova – Blumentálska – Wilsonova, v zastúpení správcom domu Ing. Stanislavom Polákom, so sídlom Odborárske nám. 1, 811 07 Bratislava

Žiadateľ požaduje finančnú podporu vo výške 15 000 Sk na obnovu zelene v okolí bytového domu na Bernolákovej, Blumentálskej a Wilsonovej ulici.

Uznesenie č. 14/2008
Komisia životného prostredia schválila žiadateľovi dotácie v celkovej požadovanej sume 15 000,- Sk na nákup substrátu, kríkov a hnojiva.

H) AV studio Slovakia, s.r.o., so sídlom Šancova 80, 811 05 Bratislava

Žiadateľ požaduje finančnú podporu vo výške 40 000 Sk na preventívno-výchovnú akciu „Pes sympaťák“.

Uznesenie č. 15/2008
Komisia životného prostredia schválila žiadateľovi dotácie vo výške 20 000,- Sk na nákup pomôcok pri prevencii a výchove majiteľov psov vo vzťahu pes - životné prostredie.

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie

Mgr. Marušincová
zapisovateľka

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
RNDr. Milan Cílek
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
pán Marek Ťapák
pán Pavel Gundel
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 21.04.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Marek ŤAPÁK