Zasadnutie komisie zo dňa 21.04.2008

Komisia: Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Dátum konania: 21.04.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Kamil PROCHÁZKA