Zasadnutie komisie zo dňa 21.05.2007

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 21.05.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Mgr.Juraj Barta
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Jozef Kováč
Jozef Cepek
Vladimír Glasa
Ing.Zuzana Lukáčová

Program rokovania:
1. prerokovanie žiadostí na predaj  zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
2. vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci na Cukrovej ulici č.3,
3. vyhradenie dvoch parkovacích miest na zásobovanie na Medenej ulici pre objekt na Štúrovej ul.č.4,
4. riešenie dopravnej situácie na ulici Malý trh,
5. vyhodnotenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách v zimnom období v rokoch 2006-2007 spravovaných mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto,
6. vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV.triedy za rok 2006,
7. sanácia svahu na Šulekovej ulici,
8. parkovacia politika,
9. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
Uznesenie je v samostatnej zápisnici, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci na Cukrovej ulici č.3,
S predloženým materiálom oboznámil prítomných Ing.Jozef Kováč.
Komisia dopravy po opätovnom oboznámení sa s predloženým materiálom neodporúča do prijatia novej parkovacej politiky vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci pred objektom na Cukrovej ulici č.3.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. vyhradenie dvoch parkovacích miest na zásobovanie na Medenej ulici pre objekt na Štúrovej ul.č.4,
S predloženým materiálom oboznámil prítomných Ing.Jozef Kováč.
Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým materiálom neodporúča  do prijatia novej parkovacej politiky vyhradenie dvoch parkovacích miest na zásobovanie pre DM na Medenej ulici pre objekt na Štúrovej ulici č.4. V súvislosti s rekonštrukciou objektu na Štúrovej ulici č.4  odporúča preveriť súlad trvalého dopravného značenia s dokumentáciou pre stavebné povolenie.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. riešenie dopravnej situácie na ulici Malý trh,
S predloženým materiálom oboznámil prítomných Ing.Jozef Kováč.
Komisia dopravy po opätovnom oboznámení sa s predloženým materiálom odporúča riešiť dopravnú situáciu na ulici Malý trh v úseku od konca polyfunkčného objektu (dlažby) po Karadžičovu ulicu v rámci novej parkovacej politiky.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. vyhodnotenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách v zimnom období v rokoch 2006-2007 spravovaných mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto,
S doplneným vyhodnotením zimnej údržby  oboznámil prítomných riaditeľ VEPOSU pán Jozef Cepek.
Komisia dopravy  predložený materiál berie na vedomie a odporúča uzatváranie nových zmlúv s dodávateľmi konzultovať na rokovaniach Komisie dopravy a zabezpečiť účasť členov Komisie dopravy  na výberových konaniach.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV.triedy za rok 2006,
S plánom opráv a údržby komunikáciií oboznámil prítomných riaditeľ VEPOSU pán Jozef Cepek.
Komisia dopravy predložený materiál berie na vedomie. Zároveň odporúča nový plán opráv a údržby komunikácií na rok 2007 prerokovať a odsúhlasiť na zasadnutí Komisie dopravy. Zároveň žiada VEPOS, aby v dostatočnom predstihu zverejňoval na internete ktoré výtlky sa budú opravovať a v akom čase.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. sanácia svahu na Šulekovej ulici,
S predloženým materiálom oboznámila prítomných Ing.Zuzana Lukáčová.
Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým materiálom odporúča pripraviť finančnú analýzu jednotlivých krokov, vyšpecifikovať presne na čo budú použité odsúhlasené finančné prostriedky, poslať emailom do 23.05.2007, priebežne rokovať s inštitúciami.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. parkovacia politika,
Komisia dopravy sa parkovacou politikou bude zaoberať na stretnutí dňa 07.06.2007.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. rôzne – umiestnenie stánku v križovatke ulíc Karadžičova ulica – Malý trh
Ing.Milan Štefanec žiada Miestny úrad mestskej časti Bratislava –Staré Mesto zistiť meno vlastníka, prípadne nájomcu a či má povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie alebo stavebné povolenie.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 21.05.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Juraj Barta