Zasadnutie komisie zo dňa 21.06.2007

KOMISIA KULTÚRY
ZÁZNAM Z ROKOVANIA KOMISIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 21.júna 2007

Prítomní:
predseda
Mgr. Sven Šovčík
členovia
Mgr. Art. Emil Bartko,
Mudr. Halka Ležovičová,
Mgr. Miroslava Babčanová,
Ing. Dušan Franců,

Neprítomní:
Marek Ťapák,
PhDr. Štefan Holčík,
Jaroslav Ježek

Program:
1) Dotácie na podporu projektov v oblasti kultúry v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2007
2) Revitalizácia Pisztoryho palác na Štefánikovej ulici  25 v Bratislave

K bodu 1: Dotácie na úseku kultúry za rok 2007 
Predseda komisie predložil na prerokovanie žiadosti na dotácie v oblasti kultúry.

Uznesenie č. 22 /2007

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva po prerokovaní žiadostí schválila dotácie na podporu projektov v oblasti kultúry v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto pre nasledovných žiadateľov:

 

1.Súbor Technik, Radlinského 5, Bratislava

20.000.- Sk

Občianske združenie

(slovom dvadsaťtisíc)

účel: nahrávka CD nosiča.

žiadosť podaná: 7.2.2007

Súbor poskytne mestskej časti 10 ks CD nosičov na prezentačné účely.

 

2. RNDr. Albert Marenčin – PT Vydavateľstvo prístrojová technika

50.000.- Sk

Súkromná

(slovom päťdesiattisíc)

účel: polygrafické náklady, tlač knihy: Peter Salner: Mozaika židovskej Bratislavy

žiadosť podaná: 12.2.2007

Žiadateľ poskytne mestskej časti 10 ks publikácii pre prezentačné účely.

 

3. Spolok Dychová hudba SPOJÁR Bratislava

20.000.- Sk

Občianske združenie

(slovom dvadsaťtisíc)

účel: nákup a oprava hudobných nástrojov

žiadosť podaná: 5.3.2007

 

 

4.ORFEO, Kľukatá 41 821 05 Bratislava

100.000.-Sk

Občianske združenie 

(slovom stotisíc)

účel: Viva Musica! moderný festival klasickej hudby

žiadosť podaná: 15.6.2007

Žiadateľ uvedie v propagačných materiáloch, v elektronických, printových, internetových a iných médiách záštitu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nad podujatím a súčasne umiestni logo mestskej časti na pódiu počas trvania festivalu.

 

5. Nadácia Horský park, Majakovského 13 Bratislava

10.000.- Sk

účel: Promenádne koncerty pod stromami

Žiadateľ uvedie v propagačných materiáloch, v elektronických, printových, internetových a iných médiách záštitu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto nad podujatím a súčasne umiestni logo mestskej časti na pódiu počas trvania cyklu koncertov.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Neprítomní: 2

K bodu 2: Revitalizácia Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici  25 v Bratislave
Predseda komisie kultúry predniesol informáciu o prerokovaní materiálu o revitalizácii Pisztoryho paláca  v Miestnej rade mestskej časti Bratislava- Staré Mesto (materiál č.9).
Členovia komisie sa rozhodli vypracovať podrobnejší projekt.

Uznesenie č. 23 /2007

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva odporúča prerokovanie materiálu presunúť  na septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Neprítomní: 2

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 21.06.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK