Zasadnutie komisie zo dňa 21.09.2009

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto zasadala dňa 21.09.2009.

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko           
Ing. Milan Štefanec
Pavel Gundel

Neprítomný:
MUDr. Marek Čambal – ospravedlnený

Prizvaní:
oddelenie správnych činností – Ing. Karol Pancza

Program:
1) Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 29.09.2009
2) Rôzne

K rôznemu z komisie verejného poriadku zo dňa 20.4.2009

členovia Komisie vyslovili požiadavku umiestnenia kamery na križovatku ulíc Špitálska – Marianska , alebo Marianska –Obchodná z dôvodu monitorovania dodržiavania verejného poriadku ,ktorú by chceli osobne predostrieť starostovi mestskej časti. Požiadali zapisovateľku komisie, by zabezpečila termín návštevy starostu.

Ďalšou požiadavkou komisie bolo zistenie ,ktorý podnikateľský subjekt bude prevádzkovať priestor bývalej „Perly“. Toto zistenie už nie je také dôležité, nakoľko v tomto priestore je v súčasnosti herňa, ktorá svojou činnosťou neruší nočný pokoj.

Členovia komisie prerokovali materiály predkladané do miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.9.2009 a nakoľko sa ani jeden nedotýkal verejného poriadku  odporučili jednohlasne ich prerokovanie bez pripomienok.

Rôzne:

Predseda komisie Mgr.art. Emil Bartko na zasadaní predložil žiadosť Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých so sídlom na Javorinskej č. 7a v ktorej sa uvádza pretrvávajúci problém znečistenia stojiska na separovaný na ulici Myjavskej –Broskyňovej. Zapisovateľka komisie informovala členov komisie, že o probléme vie a aj o iných „hniezdach“ separovaného odpadu. Oddelenie správnych činností pripravuje pracovné rokovanie s OLOM. P. Bartko požiadal zapisovateľku komisie, aby bol na toto stretnutie taktiež pozvaný.

Mgr.art.Emil Bartko
predseda komisie

Zapísala:
JUDr.Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 23.09.2009

Zápisnicu obdržia:
-Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
-MUDr. Marek Čambal
-Ing. Milan Štefanec
-Pavel Gundel
-Anna  Molnárová – referát organizačný
-Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 21.09.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.