Zasadnutie komisie zo dňa 21.09.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 21.09.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.arch.Katarína Kantorová
CSc., Ing.Zuzana Lukáčová
JUDr.Marek Šujan
JUDr.Marek Jánošík
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo,
2. investičné akcie - čerpanie kapitálového rozpočtu,
3. kontajnery  na Broskyňovej ulici,
4. rekonštrukcia Hrebendovej ulice – záber územia,
5. riešenie dopravnej situácie na Hrebendovej ulici,
6. riešenie dopravnej situácie na Zochovej ulici,
7. umiestnenie dopravného prahu na Podjavorinskej ulici,
8. rôzne.

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo:

bod.č.3 - Návrh zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ZaD 02.
S prvým materiálom – bodom č.3 oboznámila prítomných Ing.arch.Kantorová, CSc.

Uznesenie č. 81/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča ho na zasadnutí miestneho zastupiteľstva  schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

bod č.2 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 6/2007 a 10/2008.
S prvým materiálom – bodom č.2 oboznámil prítomných pán starosta.

Uznesenie č. 82/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča ho na zasadnutí miestneho zastupiteľstva  schváliť.
Zároveň Komisia dopravy  žiada prednostu v spolupráci s referátom dopravy pripraviť všetky dokumenty od roku 1996 týkajúce sa zóny s dopravným obmedzením.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

bod č.7 – Návrh na aktualizáciu predpisov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto upravujúcich nakladanie s majetkom – nové znenie predpisov, zrušenie neaktuálnych predpisov.
S prvým materiálom – bodom č.7 oboznámil prítomných JUDr.Marek Jánošík.

Uznesenie č. 83/2009:
Komisia dopravy odporúča predložený materiál prerokovať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. investičné akcie - čerpanie kapitálového rozpočtu,
S druhým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Lukáčová. Pán starosta upozornil na zmeny stavieb v priebehu konania, ktoré spôsobujú odsúvanie termínov  realizácie.

Uznesenie č. 84/2009:
Komisia dopravy:
- konštatuje že, prednosta úradu nezabezpečil realizáciu dopravných stavieb, na ktoré boli vyčlenené finančné prostriedky,
- žiada prednostu  zabezpečiť realizáciu dopravného prahu v križovatke Kúpeľná – Palackého,
- vyjadruje nespokojnosť s plnením jednotlivých uznesení prijatých na zasadnutiach Komisie dopravy a žiada prednostu o stanovisko k neplneniu uznesení, týkajúcich sa čerpania kapitálového rozpočtu v investičnej činnosti.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. kontajnery  na Broskyňovej ulici,
S tretím bodom programu oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 85/2009:
Komisia dopravy žiada referát ochrany prírody, servisné činnosti  o predloženie rozmiestnenia kontajnerov v Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Na základe tejto informácie Komisia dopravy v spolupráci s referátom ochrany prírody, servisné činnosti  a spoločnosťou OLO prehodnotí rozmiestnenie kontajnerov v Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Zároveň navrhuje premiestnenie kontajnerov z Broskyňovej ulice a navrhuje ich dočasné umiestnenie  na námestí Červený kríž hneď vedľa stánku PNS(kde aj pôvodne boli).

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. rekonštrukcia Hrebendovej ulice – záber územia,
So štvrtým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 86/2009:
Komisia dopravy odporúča prerokovať uzavretie zmluvy v Komisii finančnej. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, investičné oddelenie vyhotovilo projektovú dokumentáciu pre umiestnenie stavby, v súčasnosti prebieha územné konanie. Mestská časť o príprave realizácie stavby rozhodne po prehodnotení situácie v danej lokalite.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

8. rôzne.
 
- Partizánska ulica – ukončenie výkopových prác.
S ôsmym bodom programu oboznámil prítomných Ing.Procházka.

Uznesenie č. 88/2009:
Komisia dopravy žiada uviesť komunikáciu do pôvodného stavu.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 
 
Ostatné body programu Komisia dopravy prerokuje dňa 28.09.2009.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
12. Ing.Zuzana Lukáčová
13. JUDr.Marek Šujan
14. JUDr.Marek Jánošík
15. Vladimír Glasa

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 21.09.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK