Zasadnutie komisie zo dňa 21.09.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 21. septembra 2009

Prítomní:
5 poslancov MZ a prizvaní podľa prezenčnej listiny

1/ Stanovisko Komisie SZR k materiálom MZ:
K bodu 8/MZ: Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s krátkodobou víziou do roku 2011 – časti I,II,III
K bodu 4/MZ:
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I.polrok 2009
K bodu 5/MZ:
Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009
K bodu 9/MZ: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998-2008 a I.polrok 2009
2/ Rôzne
2.1. Informácie:
a/ Rekonštrukcia klubu dôchodcov Karadžičova 1
b/ Úprava priestorov pre spoločenské podujatia seniorov v CDLV Gaštanová 19
c/ Výmenná návšteva seniorov z Prahy-Staré Mesto organizovaná v septembri 2009
2.2. Rôzne
 
Začiatok rokovania 16.20 hod.

Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) privítala prítomných, ospravedlnila neprítomných poslancov z dôvodu ich pracovnej zaneprázdnenosti.

K bodu 1/ Stanovisko Komisie SZR k materiálom MZ:
K bodu 8/MZ: Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s krátkodobou víziou do roku 2011 – časti I, II, III
Poslanci diskutovali o pripomienkach k materiálu zapracovaných pracovnou skupinou komunitného plánovania a o pripomienkach z verejného prerokovania materiálu.

Odporúčanie k bodu 8/MZ
Prítomní členovia komisie SZR prerokovali materiál Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s krátkodobou víziou do roku 2011 – časti I, II, III s pripomienkami a odporúčajú MZ mestskej časti materiál schváliť podľa návrhu uznesenia so zapracovaním  pripomienok (príloha 1 zápisnice).

Hlasovanie:
Prítomní: 4 + 1*
Za: 4 + 1*
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

K bodu 4/MZ:
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I.polrok 2009

Mgr.M.Hokinová, riaditeľka Seniorcentra Staré Mesto a Ing.Mgr. J. Pagáčová, vedúca OSV Miestneho úradu mestskej časti podrobne informovali poslancov a čerpaní rozpočtu (príloha 2 zápisnice).

Uznesenie 20/2009
Komisia SZR  prerokovala materiál Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I.polrok 2009 v sociálnej oblasti a odporúča MZ mestskej časti materiál zobrať na vedomie  podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

K bodu 5/MZ: Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009
Poslanci boli informovaní o navrhovanej zmene rozpočtu na rok 2009 týkajúcej sa  navýšenia položky „dotácie na sociálnu oblasť“ o +3 tis.EUR vzhľadom na nové žiadosti organizácií, ktorým nebola poskytnutá dotácia na činnosť z rozpočtu mestskej časti na rok 2009. Poslankyňa MUDr. H.Ležovičová informovala o ďalšej žiadosti na finančnú podporu  činnosti OZ Sv. Jakub a žiadala informáciu o stave financovania činnosti tohto neverejného poskytovateľa sociálnych služieb z  rozpočtu mestskej časti. Vedúca OSV infomovala o aktuálnom právnom stave. Ďalej o potrebe vykonania sociálneho a lekárskeho posudku zo strany mestskej časti pre nových klientov (občanov mestskej časti) u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z dôvodu plánovania a  tvorby rozpočtu na rok 2010 pre finančné krytie oprávnených nákladov na služby pre týchto klientov. 

Uznesenie 21/2009
Komisia SZR  prerokovala materiál Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 v časti týkajúcej sa sociálnej oblasti a odporúča MZ mestskej časti materiál schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

K bodu 9/MZ: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998-2008 a I. polrok 2009
Poslanci boli informovaní  o plnení uznesení MZ mestskej časti uvedenom v materiáli.

Odporúčanie k bodu 9/MZ
Prítomní členovia komisie SZR prerokovali s pripomienkami materiál Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998-2008 a I. polrok 2009 pre sociálnu oblasť a odporúčajú MZ mestskej časti materiál zobrať na vedomie  podľa návrhu uznesenia. Poslanci žiadajú zástupcu starostu MUDr. Petra Tatára o informáciu o vypracovaní projektov v zmysle PHSR a výziev, ktoré boli a sú vyhlasované k jednotlivým relevantným operačným programom pre rok 2009 podľa navrhovaného postupu k uzneseniu č.48/2007 -  tab.č.2 str.2 z 3.

Hlasovanie:
Prítomní: 4 + 1*
Za: 4 + 1*
Proti: 0
Zdržal sa: 0 
     
K bodu 2/ Rôzne
a/ Rekonštrukcia klubu dôchodcov Karadžičova 1

Predsedníčka komisie SZR informovala poslancov o vnútorných rekonštrukčných prácach zahájených v priestoroch KD Karadžičova 1, na ktoré budú nadväzovať vonkajšie úpravy klubových priestorov, presklenie terasy a práce spojené so zateplením objektu a úpravou fasády podľa zmluvy uzatvorenej s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov Karadžičova 1 a Továrenská 9,Bratislava.

b/ Úprava priestorov pre spoločensko-tanečné podujatia seniorov v KC Gaštanová 19
Predsedníčka komisie SZR informovala poslancov o potrebe vytvorenia interiérových možností pre spoločensko-tanečné podujatia organizované pre seniorov v kultúrnom zariadení, o  požiadavkách staromestských  seniorov a osobitne  z KD Gaštanová 19 v tejto veci.  Ďalej o žiadosti pracovnej skupiny komunitného plánovania týkajúcej sa výmeny podlahovej krytiny v spoločenskej sále KC na Gaštanovej 19, ktorá bola zaslaná predsedom komisie kultúry, komisie nakladania s majetkom a finančnej. Vedúca OSV informovala poslancov o stanovisku vedúcej oddelenia kultúry, ktorá navrhuje vybudovanie tanečnej sály pre Staromešťanov v Pisztoryho paláci v zmysle koncepčného zámeru mestskej časti, ktorý by sa mal realizovať už v r.2010. Poslankyňa Mgr.B.Machajová informovala poslancov o podpornom stanovisku starostu mestskej časti ku skultúrneniu prostredia v  KC na Gaštanovej 19 s cieľom viacúčelového využitia spoločenskej sály pre miestnu komunitu.

Odporúčanie k bodu 2b/MZ
Prítomní členovia komisie SZR  vyjadrili podporné stanovisko k požiadavke staromestských seniorov, členov klubov dôchodcov, na vytvorenie vhodných spoločensko-tanečných priestorov v kultúrnom centre na Gaštanovej ul.19. Poslanci súčasne žiadajú predsedníčku o zabezpečenie spoločného pracovného stretnutia s členmi komisie kultúry v tejto veci.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 
     
c/ Výmenná návšteva seniorov z Prahy-Staré Mesto organizovaná v septembri 2009
RNDr.P.Smrek, poverený člen MR mestskej časti informoval prítomných o termíne a programe výmennej návštevy seniorov z Prahy – Staré Mesto v Bratislave – Starom Meste, ktorý bude následne doručený poslancom pre možnosť ich osobnej účasti. (príloha 3 k zápisnici)

Predsedníčka Komisie SZR poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a  ukončila rokovanie.
Ukončenie rokovania 18.3o hod.         

*/ Poslankyňa Mgr.B.Machajová pre oneskorený ospravedlnený príchod dodatočne vyslovila svoj súhlas a podporné stanovisko k odporúčaniam prítomných 4 členov komisie SZR.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

V Bratislave dňa 23.09.2009

Zapísala:
predsedníčka komisie SZR
vedúca OSV Ing.Mgr.J.Pagáčová

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- poverený člen MR
- prednosta
- zástupca starostu
- starosta  

Prílohy:
Príloha 1/ Pripomienky k materiálu: Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s krátkodobou víziou do roku 2011 – časti I,II,III
Príloha 2/ Komentár k Správe o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1.polrok 2009 Odd., skup., trieda: 10.2.0. Staroba – zariadenia sociálnych služeb (len v písomnej forme) 10.7.0. Sociálna pomoc občanom
Príloha 3/ Predbežný program pre pražských seniorov v Bratislave

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 21.09.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA