Zasadnutie komisie zo dňa 21.10.2008

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 21.10.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ