Zasadnutie komisie zo dňa 22.01.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 22.1.2007.

Prítomní:
Ing. arch. Ján Mackovič – predseda
Mgr. Miroslava Babčanová
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Natália Halásová
Mgr. Bohdana Machajová
Soňa Párnická  
Ing. Kamil Procházka

Neprítomní:
Mgr. Andrea Sváková

Prítomní prizvaní:
Ing. arch. Andrej Petrek, starosta
Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc.
 
Program rokovania :
1.Aktualizácia Územného plánu zóny A6, Bratislava
2.Prezentácia – upravený návrh ÚPN Z A4 Mudroňova (sever) - Palisády
3.Rôzne

Rokovanie zahájil predseda Ing. arch. Ján Mackovič a privítal všetkých prítomných.

Na návrh predsedu komisie bol program zasadnutia rozšírený o voľbu podpredsedu Komisie výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 22.1.2007. Za podpredsedu komisie bol zvolený Ing. arch. Marcel Dzurilla.

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

1.Aktualizácia Územného plánu zóny A6, Bratislava

Ing. arch. Kantorová Katarína uviedla materiál, ktorý bude predmetom rokovania na Miestnom zastupiteľstve. Komisia navrhla upraviť  text stanoviska v materiáli č. 5 na zasadnutie miestneho zastupiteľstva a rokovanie miestnej rady a toto odporúča schváliť v doplnenom znení.

Hlasovanie o uznesení:
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

UZNESENIE  č. 1/2007 : Komisia výstavby navrhla doplniť  text  stanoviska k Aktualizácii územného plánu zóny A6 Bratislava rok 2006 v sektore č. 10  v časti Požiadavky na úpravu textovej časti  v odrážke 3 nasledovne „a zároveň stanoviť aj maximálnu výšku objektu v absolútnych údajoch –t j .metroch nad m., a túto odvodiť (resp. limitovať ) výškou korunnej rímsy existujúceho objektu sídla prezidenta.

2.Prezentácia – upravený návrh ÚPN Z A4 Mudroňova (sever) - Palisády

Ing. arch. Kantorová prezentovala upravený návrh ÚPN Z A4 Mudroňova (sever) – Palisády – reguláciu a stav príprav materiálu na zasadnutie marcového Miestneho zastupiteľstva.

Záver
: Komisia berie na vedomie.
 
Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 22.01.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA