Zasadnutie komisie zo dňa 22.01.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 22.01.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík

Ospravedlnení:
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. BPS – stanovisko k pripraveným zmluvám.
2. Žiadosť spoločnosti ORANGE – využitie novej technológie.
3. Rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. BPS – stanovisko k pripraveným zmluvám.
S prvým bodom programu oboznámil prítomných pán starosta Ing.arch.Andrej Petrek.

Uznesenie č. 4/2009:
Komisia dopravy berie na vedomie informáciu starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o príprave právnej analýzy zmluvných vzťahov s BPS PARK a.s.,  žiada členov Komisie dopravy pripraviť písomné pripomienky a stretnúť sa opätovne v utorok. Zároveň Komisia dopravy žiada o vysvetlenie právneho vzťahu a možnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo vzťahu k zmluve s BPS PARK a.s. v súvislosti s nálezom Protimonopolného úradu z decembra 2008.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. Žiadosť spoločnosti ORANGE – využitie novej technológie.
S druhým bodom programu oboznámil prítomných pán Vladimír Glasa.

Uznesenie č. 5/2009:
Komisia dopravy zaujme stanovisko po prehodnotení žiadosti s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR  Bratislavy č.12/1996 z 24.10.1996 o vykonávaní rozkopávkových prác - koordinačný  plán na ďalšom zasadnutí Komisie dopravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 22.01.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Milan ŠTEFANEC