Zasadnutie komisie zo dňa 22.01.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 22.1.2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko
Mgr. Sven Šovčík

Ospravedlnený:
Ing. Vladimír Pištek

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnení:
Ing. Vladimír Pištek
Mgr.Ondrej Dostál

Hostia:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Pavlína Schmidtová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Mária Mozoľová

Program:
Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 3. februára 2009

K bodu 1) Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009

Uznesenie č. 237/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh na zmenu rozpočtu schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Návrh na zriadenie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 238/2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú zriadenie fondu podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že podľa tohto návrhu (tvorba zdrojov navrhovaná v štatúte fondu) nebol naplnený hlavný zmysel zriadenia fondu – transparentnosť a adresnosť príjmov získaných z predaja nehnuteľného majetku.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 2
Zdržal sa: 1

K bodu 4) Návrh na predaj nehnuteľností na Drotárskej ceste, pozemkov parc.č. 2491/18,19,20,21,22,23,24,25,26

Uznesenie č. 239/2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj nehnuteľností
podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 2
Zdržal sa: 1

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú stanoviť cenu za predaj pozemkov pod garážami 200 € / m2, čím sa súčasne ruší navrhovaná cena 6000 Sk/m2 odporúčaná  spoločným zasadnutím komisií dňa 7. apríla 2008.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Návrh na predaj nehnuteľností na Drotárskej ceste, pozemkov parc.č.4548/11, 4436/7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20

Uznesenie č. 240/2009
b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj nehnuteľností
podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 2
Zdržal sa: 1

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú stanoviť cenu za predaj pozemkov pod garážami 200 € / m2, čím sa súčasne ruší navrhovaná cena 6000 Sk/m2 odporúčaná spoločným zasadnutím komisií dňa 7. apríla 2008.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6) Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Jesenského 6

Uznesenie č. 241/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predĺženie doby nájmu podľa
predloženého návrhu

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7) Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Vazovova 4

Uznesenie č. 242/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predĺženie doby nájmu podľa
predloženého návrhu

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9) Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti- prenájom nebytových priestorov

Uznesenie č. 243/2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zobrať predkladanú správu na vedomie

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu predložiť informáciu o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov do 20.2.2009.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 10) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2008

Uznesenie č. 244/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu
zobrať predkladanú správu na vedomie

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 26.1.2009

Rozdeľovník :
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Lenka Katonová  – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 22.01.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Vladimír PIŠTEK