Zasadnutie komisie zo dňa 22.03.2010

Zápisnica o zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 22. 3. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc.Gabriela Vyhnáliková
MUDr. Peter Tatár

Neospravedlnený:
Mgr. Sven Sovčík 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
Ing. Martin Borguľa
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Ondrej Dostál

Ospravedlnení:
Mgr. Bohdana Machajová
RNDr Peter Smrek

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
1) TV Centrum, spol. s r.o  - analýza zmluvných vzťahov
2) Vysporiadanie zmluvných vzťahov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto so spoločnosťou TERMMING, a.s.
3) Príprava návrhov na odpustenie dlhu na rokovanie miestneho zastupiteľstva

K bodu 1) TV Centrum, spol. s r.o  - analýza  zmluvných vzťahov

Finančnej komisii a komisii nakladania s majetkom bola oddelením ekonomiky zmluvných vzťahov a miestnych daní predložená informácia o neplnení podmienok zmluvy uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spoločnosťou  TV Centrum, s.r.o  a o vzniknutej pohľadávke voči mestskej časti vo výške 37 606,14 €. Po prerokovaní informácie, ktorá je prílohou k zápisnici komisie prijali
 
Uznesenie č. 394/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom považujú tento zmluvný vzťah pre mestskú časť za neefektívny, žiadajú prednostu úradu zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných úkonov smerujúcich k zrušeniu zmluvného vzťahu so spoločnosťou TV Centrum, s.r.o, k zabezpečeniu vzniknutej pohľadávky
a informáciu predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2) Vysporiadanie zmluvných vzťahov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto so spoločnosťou TERMMING, a.s.

Uznesenie č. 395/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom zobrala na vedomie informáciu MUDr. Petra Tatára o príprave podkladov pre získanie kotolne v ZŠ Škarniclova do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za primeranú zámenu na základe  ocenenia znaleckým posudkom.
    
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3) Príprava návrhov na odpustenie dlhu na rokovanie miestneho zastupiteľstva

K informácii o žiadostiach o odpustenie dlhu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predloženej vedúcim právneho oddelenia  komisie prijali

Uznesenie č. 396/2010
a) nebytové priestory:
1. nebytový priestor Nám. SNP 23, nájomca Vladimír Andráš, dlh 1 698,31€

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu odpustiť dlh v plnej výške.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. nebytový priestor Lužická 7, nájomca Jaroslav Zeleňák, dlh 2 102,29 €
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu odpustiť dlh s podmienkou zaplatenia 1/3 (jednej tretiny) do 15 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy. V prípade nesplnenia tejto podmienky dlžníkovi trvá povinnosť zaplatiť celý dlh.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. nebytový priestor Lužická 7, nájomca Milan Bielik, dlh 9 689,40 €
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu odpustiť dlh s podmienkou zaplatenia 1/3 (jednej tretiny) do 15  kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy. V prípade nesplnenia tejto podmienky dlžníkovi trvá povinnosť zaplatiť celý dlh.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

4. nebytový priestor Špitálska 57, nájomca Mária Ševčíková, dlh 2 188,06 €
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu odpustiť dlh s podmienkou zaplatenia 1/3 (jednej tretiny) do 15 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy. V prípade nesplnenia tejto podmienky dlžníkovi trvá povinnosť zaplatiť celý dlh.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) byty
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť na rokovanie komisie informáciu o ukončení, resp. trvaní nájomného vzťahu s dlžníkmi.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 25.3.2010

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 22.03.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK