Zasadnutie komisie zo dňa 22.04.2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie  nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 22. 4. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Šovčík

Ospravedlenená:
Bc.Gabriela Vyhnáliková

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová

Ospravedlnený:
Mgr. Ondrej Dostál

Hostia:
JUDr. Marek Šujan
Ing. Mária Mozolová
Ing. Katarína Magulová – konateľ Spoločnosti R.B. I., spol. s r. o

Program:
Prerokovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spoločnosti R.B.I., spol. s r. o

Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže predložil členom komisií JUDr. Marek Šujan, vedúci právneho oddelenia miestneho úradu mestskej časti v nadväznosti na uznesenie komisií č. 412/2010 z 15.4.2010.
Po prerokovaní jednotlivých bodov členovia komisie prijali

Uznesenie č. 413/2010
1) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú do predložených podmienok pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj obchodného podielu v spoločnosti R.B.I., spol. s r.o vykonať tieto zmeny, resp. doplnenia:

a) Záujemcom, budú k nahliadnutiu poskytnuté dokumenty právneho, ekonomického, učtovného a majetkového charakteru týkajúce sa obchodnej spoločnosti, ďalej len „audit“.
b) Navrhovateľ predloží : 
- súťažný návrh v slovenskom jazyku, resp. overenom preklade do slovenského jazyka,
- originál výpisu z obchodného registra nie staršieho ako mesiac ku dňu otvárania obálok,
- originál dokladu potvrdzujúceho poukázanie finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa,

2) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú aby, 
 úspešný záujemca – kupujúci, zaplatil kúpnu cenu naraz najneskôr do 30 dní od  doručenia návrhu zmluvy o prevode obchodného podielu,

3) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú pre zverejnenie podmienok súťaže regionálnu tlač a Hospodárske noviny.
        
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Nehlasoval: 1
 
Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 23.4.2010

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 22.04.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ