Zasadnutie komisie zo dňa 22.10.2008

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia zlúčenej s Komisiou verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 22.10.2008
 
Prítomní:

Ing. Peter Schmidt
pani Soňa Párnická 
Ing. arch. Ján Mackovič
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
pán Pavel Gundel
Ing. Kamil Procházka

Neprítomní:
pán Marek Ťapák
RNDr. Milan Cílek 
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Prizvaní:
Ing. Karol Pancza

Program rokovania:
Prerokovanie navrhovaných VZN z programu najbližšieho zastupiteľstva.
Prerokovanie zrušenia organizácie VEPOS.
Organizačný poriadok miestneho úradu.
Diskusia k možnostiam v rámci stavebného zákona.
Rôzne.
 
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Peter Schmidt.

Bod 1) Prerokovanie navrhovaných VZN z programu najbližšieho zastupiteľstva.

Ing. Pancza informoval komisie o navrhovanom VZN, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích činnostiach a o VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2007 z 27. marca 2007 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 z 13. mája 2008.

Ing. Schmidt informoval o návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády.

Uznesenie:
Komisie berú informácie na vedomie.

Bod 2) Prerokovanie zrušenia organizácie VEPOS.
Bod 3) Organizačný poriadok miestneho úradu.

Nakoľko body 2) a 3) spolu súvisia, boli prerokované súčasne.

Uznesenie:
Komisie berú informácie na vedomie.

Bod 4) Diskusia k možnostiam v rámci stavebného zákona.

Bod 4) bol z programu vypustený a presunutý na ďalšie zasadanie komisie.

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie

Mgr. Marušincová
zapisovateľka

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
RNDr. Milan Cílek
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
pán Marek Ťapák
pán Pavel Gundel
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
Ing. Karol Pancza
pani Hana Molnárová
Ing. Oliver Paradeiser

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 22.10.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK