Zasadnutie komisie zo dňa 22.10.2008

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 22.10.2008

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing. Karol Pancza
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. vyhodnotenie pripomienok od občanov k návrhu aktualizácie parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

Uznesenie č.16:
Komisia dopravy berie na vedomie upravený poslanecký návrh parkovacej politiky, v ktorom boli zapracované opodstatnené pripomienky občanov. Pripomienky občanov, ktoré budú vznesené na verejnom prerokovaní dňa 23.10.2008 po prehodnotení budú zapracované do návrhu parkovacej politiky a takto upravený návrh bude predložený na novembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:

1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing. Karol Pancza
11. Vladimír Glasa

Vybavuje: Glasa
Telefón: 59246 260

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 22.10.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA