Zasadnutie komisie zo dňa 22.10.2008

Komisia verejného poriadku a Komisia životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti spoločne zasadala dňa 22.10.2008.

Za Komisiu verejného poriadku
Prítomní:

Mgr. art. Emil Bartko           
Ing. Milan Štefanec
Pavel Gundel

Neprítomný:
MUDr. Marek Čambal
                     
Prizvaný:
oddelenie správnych činností – Ing. Karol Pancza
okrsková stanica mestskej polície Staré Mesto – Jozef Hitka komisár

Program:
1) Prerokovanie materiálov predkladaných  na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 4.11.2008,ktoré majú styčné body oboch komisií

1a) Návrh VZN, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach :

p. poslankyňa Parnická a Dočolomanská mali pripomienky k času, kedy je možné vykonávať stavebné, rekonštrukčné a udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí v pracovných dňoch od 07.00-20.00hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00hod.-dňoch,ktorú aj písomne zaslali spracovateľovi návrhu VZN Ing. Panczovi.

Ing. Pancza obom poslankyniam vysvetlil čo ho viedlo pri spracovaní  návrhu a prečo uviedol  čas kedy je možné vykonávať uvedené práce , ktoré boli predmetom ich pripomienky.

Uznesenie:
členovia komisie sa dohodli, že sporný čas bude predmetom rozpravy v miestnom zastupiteľstve.

Hlasovanie: neuskutočnilo sa

1b) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení neskorších zmien

Spracovateľ návrhu VZN Ing. Pancza informoval členov oboch komisií o zmene § 5 ods.5  kde sa slová „zakáže hudobnú produkciu v nočnom čase“ nahrádzajú slovami“ upraví prevádzkovú dobu do 22.hod.“

Uznesenie:
členovia komisie zmenu vzali na vedomie

Hlasovanie: neuskutočnilo sa

1c) Informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v mestskej časti v zimnom období od 15.11.2008 do 31.3.2009

Uznesenie:
členovia komisie vzali informáciu na vedomie

Hlasovanie: neuskutočnilo sa

1d) Návrh na zrušenie organizácie VEPOS Bratislava –Staré Mesto a organizačný poriadok

Členovia komisií o oboch materiáloch viedli dlhú diskusiu, ale uznesenie nebolo prijaté žiadne.

Mgr.art.Emil Bartko
predseda komisie

Zapísala:
JUDr.Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 28.10.2008

Zápisnicu obdržia:
- Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
- MUDr. Marek Čambal
- Ing. Milan Štefanec
- Pavel Gundel
- Anna  Molnárová – referát organizačný
- Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 22.10.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.