Zasadnutie komisie zo dňa 22.10.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie nakladania s majetkom a Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, zo dňa 22.10.2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr.Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko

Ospravedlnení:
Mgr. Sven Šovčík
Mgr. Radoslav Števčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Bohdana Machajová

Hostia:
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Paulína Schmidtová
Ing.Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
JUDr. Mária Barátiová

Program:
Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 3. novembra 2009

K bodu 1) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009

Uznesenie č. 341/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodom 2 – 7) programu miestneho zastupiteľstva
2) Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Bezručovej ul.8 súp.č. 2537, podiel na pozemkoch parc.č. 8940/1, 8940/13, 8940/14 ,8940/16
3) Návrh na predaj nebytového priestoru  v bytovom dome na Gorkého 1, súp. č. 100206, podiel na pozemku parc.č. 120
4) Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Klariskej 10, súp.č. 326j, podiel na pozemku parc. č. 374
5) Návrh na predaj bytov v bytovom dome na Obchodnej 7, súp.č.544, podiel na pozemku  parc.č. 8408
6) Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Banskobystrickej 12, súp.č. 3029, podiel na pozemku parc.č. 7740
7) Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Gorkého 15, súp.č. 100200, podiel na pozemku parc.č.107/1

Uznesenie č. 342/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložené návrhy schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8) Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 343/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11) Návrh Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca

Uznesenie č. 344/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po oboznámení sa s predloženým návrhom projektu konštatujú, že návrh neobsahuje podrobnejšie členenie prevádzkových výdavkov, neobsahuje informáciu o výdavkoch na celkovú revitalizáciu a ani podľa jednotlivých etáp, preto zaujmú stanovisko až po doplnení chýbajúcich údajov.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13) Správa o výsledku kontroly správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním  mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 345/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu
zobrať správu na vedomie.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 17) Informácia o výberových konaniach na dodávateľov prác opravy ciest a kanalizačných vpustí a spôsobe kontroly vykonávaných a fakturovaných prác

Uznesenie č. 346/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu
zobrať správu na vedomie.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

zapísala:
Ing.Lašánová
26.10.2009

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 22.10.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.