Zasadnutie komisie zo dňa 23.01.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 23. januára 2007.

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Mgr. Art. Emil Bartko
Ing. Dušan Franců
Jaroslav Ježek
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Peter Schmidt
Ing. Jana Španková
MUDr. Juraj Štoffko, PhD., MBA
Ing. Peter Bokes, PhD. – ospr.

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, uvoľnený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva

Program:
1.Otvorenie
2.Voľba podpredsedu komisie
3.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
4.Informácia o financovaní neštátnych ZUŠ a neštátnych školských zariadení
5.Rôzne
6.Zakončenie

Priebeh rokovania:
1.Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Jančovičová, PhD. Po vzájomnom predstavení prítomní členovia schválili program.

2.Za podpredsedu Komisie vzdelávania, mládeže a športu bol navrhnutý Ing. Peter Schmidt. Po hlasovaní bol kandidát zvolený.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 1

3.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení - vzhľadom na  dodržanie proporcionality (počtu a zloženia) poslancov v radách jednotlivých škôl a školských zariadení je potrebné prerokovať počet a mená delegátov  s predsedami poslaneckých klubov
T: 29. 1. 2007
Z: RNDr. Smrek a predsedovia klubov

4.Informáciu o financovaní neštátnych ZUŠ a neštátnych školských zariadení podal Mgr. Gábor, ktorý upozornil na skutočnosť, že i tieto sú financované z podielových daní obcí.

5.Rôzne:
- pozitívna diskriminácia Staromešťanov – zvýhodniť deti a žiakov Starého Mesta
- potreba vypracovania koncepcie rozvoja školstva na volebné obdobie – stratégia - ciele - prostriedky (projekty EÚ) - so zámerom poskytovania a rozširovania  kvality služieb pre deti (prostredie škôl a ŠZ, vybavenie škôl a ŠZ, voľnočasové  športové aktivity,...)
- predložiť analýzu súčasného stavu škôl a ŠZ a prehľad siete škôl na území mestskej časti
T: 2. 2. 2007
Z: Mgr. Gábor

-potreba prehodnotenia uzatvorených zmlúv, či sú v súlade so záujmami mestskej časti (ZŠ Lazaretská, Súkromné gymnázium Esprit), súkromný pozemok v areáli ZŠ Dubová, ZŠ Jelenia v prenájme ŠZŠ Karpatská
T: 28. 2. 2007
Z: Mgr. Gábor

-parkovanie v areáli ZŠ s MŠ M. R. Štefánika na Grösslingovej ul. – kvôli bezpečnosti detí zakázané (Príkaz č. 1/2007 riaditeľa školy) – vyhradené parkovanie pre rodičov pred budovou školy v čase od 6,30 do 17,30.
 
6.Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie komisie skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD.  v.r.
predsedníčka komisie

Zapísala:
PaedDr. S. Budincová

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 23.01.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. Peter Bokes, PhD.