Zasadnutie komisie zo dňa 23.02.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 23.02.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec  

Prizvaní:
Ing.Ján Dinka
Vladimír Glasa
Zuzana Lukáčová

Program rokovania:
1. informácia o rokovaniach s BPS PARK, a.s.,
2. projekty zjednosmernení ulíc- diskusia k zaslaným podkladom,
3. stav príprav zadaných projektov - kapitálové výdavky : p. Dinka,
4. zmena dopravnej situácie na Pilárikovej ulici - p. Glasa,
5. rôzne 

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. informácia o rokovaniach s BPS PARK, a.s.

S prvým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Španková.

Vzhľadom na to, že rokovanie s BPS PARK, a.s. sa uskutoční 24.02.2009, informácia bude podaná na nasledujúcom rokovaní Komisie dopravy.

3. stav príprav zadaných projektov - kapitálové výdavky

S tretím bodom programu oboznámil prítomných Ing.Dinka.
- Kráľovské údolie – Bôrik  - po vydaní územného rozhodnutia úloha mestskej časti skončila,
- Hrebendova ulica – (Nad lomom – Jančová) rozšírenie,  podaná žiadosť o ÚR,
- ulica Fraňa Kráľa – rekonštrukcia oporného múru,
- Hlboká ulica – vybavenie oporných múrikov,
- Šulekova ulica – sanácia svahu, vybudovalo sa VO, klincovanie, kanalizácia, voda,
- ulica Na Hrebienku – rekonštrukcia komunikácie  – vybaví sa  ÚR,
- ulica Staroturský chodník – rekonštrukcia schodov (Partizánska – Bartoňova, Bartoňova – Mudroňova, Mudroňova – Riznerova)  vrátane osvetlenia, madiel...,
- Sokolská ulica – rekonštrukcia komunikácie – projekt na stavebné povolenie a realizačný,
- ulica Nad lomom  - vybudovanie chodníka – vydanie ÚR,
- Donovalova ulica – dažďová kanalizácia,
- Križovatka Kúpeľná – Palackého – dobudovanie dopravného prahu.

Uznesenie č. 11/2009:
Komisia dopravy žiada o prípravu projektovej dokumentácie:
- Vansovej schody – rekonštrukcia komunikácie (Fándlyho – Myjavská, Myjavská – Zrínskeho),
- ulica Staroturský chodník – rekonštrukcia schodov (Partizánska – Bartoňova, Bartoňova – Mudroňova, Mudroňova – Riznerova)  vrátane osvetlenia, madiel....

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 12/2009:
V prípade ulice Na Hrebienku Komisia dopravy odporúča ďalej spracovať variant č.2 v etapách.
I.etapu - po koniec základnej školy, pozemok parc.č.2502/5, zároveň žiada osloviť vlastníkov pozemku parc.č.2502/5 o možnosti odkúpenia pozemku, aby sa mohla urobiť projektová dokumentácia po Rubinsteinovu ulicu.
 Komisia dopravy žiada preveriť možnosť umiestnenia cyklistického pásu na navrhnutej komunikácii. Od Rubinsteinovej ulice po Drotársku  ulicu Komisia dopravy navrhuje  preloženie inžinierskych sietí.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 13/2009:
Komisia dopravy schvaľuje realizáciu predložených projektov v roku 2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. projekty zjednosmernenia ulíc- diskusia k zaslaným podkladom

S druhým bodom oboznámil prítomných p.Glasa.

Uznesenie č. 14/2009:
Komisia dopravy odporúča pripraviť návrh na zjednosmernenie ulíc:
- Bjornsonova – (Povraznícka – Šancová),
- Benediktiho –(Bjornsonova-Anenská),

Pripravenými projektami zjednosmernenia ulíc bude Komisia dopravy pokračovať na ďalšom zasadnutí.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. zmena dopravnej situácie na Pilárikovej ulici

So štvrtým bodom oboznámil prítomných p.Glasa.

Uznesenie č. 15/2009:
Komisia dopravy žiada preveriť možnosť vrátiť dopravné značenie späť do pôvodného stavu (obojsmerná časť od Zochovej ulice po Koziu).

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

5.rôzne 

S piatym bodom oboznámil prítomných p.Glasa.
 
Uznesenie č. 16/2009:
Komisia dopravy odporúča zobojsmerniť komunikáciu na Révovej ulici  v úseku Kráľovské údolie – Na kopci.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Ján Dinka
13. Ing.Zuzana Lukáčová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 23.02.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK