Zasadnutie komisie zo dňa 23.05.2007

KOMISIA KULTÚRY
ZÁZNAM Z ROKOVANIA KOMISIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 23. mája 2007

Prítomní:
predseda
Mgr. Sven Šovčík
členovia
Mgr. Art. Emil Bartko,
Jaroslav Ježek,
Mudr. Halka Ležovičová,
Mgr. Miroslava Babčanová,
Marek Ťapák,
PhDr. Štefan Holčík,
Ing. Franců 

(v prílohe prezenčná listina)

Program
1/ Kapitálový rozpočet a priority na úseku kultúry v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

K bodu 1/1 Kapitálový rozpočet

Uznesenie č.20/2007

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva za
A) schvaľuje
zámer revitalizácie Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici č.25 v Bratislave a zriadenie  staromestského centra súčasného umenia.
B) poveruje
predsedu komisie pripraviť materiál pre rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Neprítomní: 0

K bodu 1/2 Priority na úseku kultúry v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Poslanci diskutovali o prioritách v oblasti kultúry. K téme sa vrátia po obsadení funkcie vedúceho oddelenia kultúry, ktorý bude k tejto diskusii prizvaný.

Uznesenie č.21/2007

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva odporúča schváliť žiadosti na čerpanie dotácií na podporu projektov v oblasti kultúry z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a ich čerpanie predložiť na júnové miestne zastupiteľstvo. 
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

Sven Šovčík
predseda komisie

zapisovateľ komisie:
Alena Nitschneiderová

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 23.05.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Marek ŤAPÁK