Zasadnutie komisie zo dňa 23.05.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 23. mája 2007 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová PhD.
Mgr. Art. Emil Bartko
Ing. Dušan Franců
Jaroslav Ježek
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Peter Schmidt
Ing. Jana Španková

Ospravedlnení:
Ing. Peter Bokes, PhD.
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Hostia:
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva

Program:
1. Otvorenie
2. Postup vybavovania „Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt - aktivitu" v Komisii vzdelávania, mládeže a športu MZ mestskej časti Bratislava - Staré Mesto – prerokovanie a schválenie
3. Priority pre vybavovanie „Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt - aktivitu" v Komisii vzdelávania, mládeže a športu MZ mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – prerokovanie a schválenie
4. Posúdenie predložených projektov – určenie finančných prostriedkov na jednotlivé projekty a aktivity
5. Rôzne
6. Zakončenie

Priebeh rokovania:
1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Jančovičová, PhD. Prítomní schválili program.

2. Členovia komisie prerokovali postup vybavovania Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt  - aktivitu a následne ho jednomyseľne schválili. 

3. Členovia komisie prerokovali Priority  pre vybavovanie Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt – aktivitu a následne ho jednomyseľne schválili.

4. Predkladatelia projektov osobne prezentovali svoje projekty. Členovia komisie posúdili žiadosti o dotácie v zmysle schválených materiálov.

Uznesenie:
Komisia  odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava – Staré Mesto schváliť navrhovanú výšku finančných prostriedkov v celkovom objeme 195 000,- Sk nasledovne:

A.
Názov predkladateľa: Občianske združenie ZŠ Mudroňova 83, 811 03  Bratislava
Názov projektu: Staromestská liga – 5. ročník
Cieľ: Zmysluplné trávenie voľného času s využitím športu
Cieľová skupina: Žiaci škôl v územnej pôsobnosti Starého Mesta
Stručná charakteristika: Vytvorenie podmienok na pravidelnú a dlhodobú športovú aktivitu so zapojením čo najväčšieho počtu žiakov MČ Staré Mesto
Projekt realizovať formou ligy vo vybraných kolektívnych športoch (basketbal, futbal,  volejbal) – cca 400 žiakov
Jednotlivé zápasy odohrať na školách podľa vypracovaného rozpisu
Celkové náklady: 150 790,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 70 790,- Sk
Výška schválenej dotácie: 60 000,- Sk

B.
Názov predkladateľa: Občianske združenie Športvital Pri starej prachárni, 831 04 Bratislava
Názov projektu: Športom búrame bariéry
Cieľ: Vytváranie „bezbariérového“ styku hendikepovaných a zdravých cvičencov
Cieľová skupina: cca 30% z MČ Bratislava – Staré Mesto
Stručná charakteristika: Spolu so zdravými cvičencami sú aj hendikepovaní, formovanie sebavedomia a akceptácie.
Celkové náklady: 50 000,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 50 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 50 000,- Sk

C.
Názov predkladateľa: Občianske združenie TJ Sokol Bratislava I Vinohrady, Sokolská 1/b, 811 04  Bratislava
Názov projektu: Majstrovstvá Bratislavy  v modernej gymnastike („prípraviek“ – 6 – 8-ročné deti)
Cieľ: Podchytenie talentov a rozvoj športu
Cieľová skupina: viac ako 60% členiek je zo Starého Mesta
Celkové náklady: 24 625,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 20 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 20 000,- Sk

D.
Názov predkladateľa: Občianske združenie YMCA Staré Mesto
Záujmová skupina Lesná YMCA Šancová 13, 811 05 Bratislava
Názov projektu: Celoročná činnosť YMCA Staré Mesto 2007
Cieľ: Poskytovanie dlhodobej a pravidelnej možnosti trávenia voľného času detí a mládeže
Cieľová skupina: Deti vo veku 9 – 14 rokov (25% zo Starého Mesta)
Celkové náklady: 351 502,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 20 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 20 000,- Sk

E.
Názov predkladateľa: Občianske združenie YMCA Staré Mesto
Záujmová skupina Lesná YMCA Šancová 13, 811 05  Bratislava
Názov projektu: Tábory YMCA Staré Mesto 2007
Cieľ: Zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže v období prázdnin
Cieľová skupina: Deti vo veku 10 – 15 rokov (25% zo Starého Mesta)
Celkové náklady: 162 000,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 20 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 20 000,- Sk

F.
Názov predkladateľa: Rada rodičov pri Gymnáziu Grösslingová 18, Občianske združenie, 811 09 Bratislava
Názov projektu: 20. ročník OH na Gymnáziu Grösslingová
Cieľ: Rozvíjať súťaživosť, tvorivosť a organizačné schopnosti študentov
Stručný popis: Športové, vedecké, umelecké a netradičné disciplíny študentov
Cieľová skupina: Stredoškolská mládež (cca 600 študentov Gy Grösslingová 18)
Celkové náklady: 100 000,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 25 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 25 000,- Sk

G.
Názov predkladateľa: Turistický oddiel mládeže KTL Bratislava, Bazova 2, 821 08  Bratislava
Názov projektu: 2. kolo 14. ročníka Putovného pohára bratislavských škôl
Cieľ: Nácvik turistických zručností a rozvíjanie telesnej zdatnosti žiakov
Cieľová skupina: Žiaci a  študenti Bratislavy
Celkové náklady: 9 000,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 9 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 0,- Sk

5. Rôzne:
- členovia komisie žiadajú prednostu miestneho úradu, aby zabezpečili účasť vedúcej oddelenia projektov Mgr. Ivany Hacajovej na najbližšom zasadnutí komisie
- členovia komisie žiadajú vedúcu finančného oddelenia Ing. Annu Lašánovú, aby do zmlúv na dotácie zakomponovala povinnosť príjemcu dotácie okrem vyúčtovania predložiť aj správu o uskutočnenom projekte (aktivite)

6. Prerokovaním uvedených bodov predsedníčka komisie zasadnutie ukončila.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

Bratislava 24. mája 2007

Na vedomie:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta
Ing. Anna Lašánová, vedúca finančného oddelenia

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 23.05.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. Peter Bokes, PhD.