Zasadnutie komisie zo dňa 23.06.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 23.06.2010

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.Karol Pancza
Vladimír Glasa
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Hudec

Program rokovania:
1. parkovacie zóny,
2. parkovacie karty,
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. parkovacie zóny,
2. parkovacie karty,
S bodom č.1 a 2 oboznámila prítomných Ing.Olejárová.

Uznesenie č. 54/2010:
Komisia dopravy s predloženými materiálmi:
- rozhodnutie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2010 z 15.júna 2010 o organizačno – technickom zabezpečení vydávania parkovacích kariet pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
- formulár P1 - žiadosť o vydanie parkovacej karty Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

súhlasí za predpokladu zapracovania pripomienok.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. rôzne,
Gorkého ulica – oprava
 
S bodom č.3 oboznámil prítomných Mgr.Števčík.

Uznesenie č. 55/2010:
Komisia dopravy odporúča:
- v úseku od paláca Motešických po Poštovú banku opraviť poškodené obrubníky aby boli funkčné,
- v úseku od spoločnosti ORCO po divadlo umiestniť stĺpiky na zabránenie parkovaniu.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 23.06.2010
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK