Zasadnutie komisie zo dňa 23.10.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 23.10.2007

Prítomní:
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda
Mgr. Miroslava Babčanová
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Natália Halásová
Mgr. Bohdana Machajová
Soňa Párnická

Neprítomní:
Ing. Kamil Procházka
Mgr. Andrea Sváková

Prítomní prizvaní:
Ing. Darina Šebestová
Ing. Ján Dinka
Ing. Zuzana Lukáčová

Program rokovania:
1. Rekonštrukcia MŠ a DJ Javorínska
2. Podnety pre zmeny a doplnky ÚPN hl. mesta
3. ÚPN Z CMO severovýchod – informácia o stave prác
4. ÚPN Z Chalupkova – informácia o obstarávaní
5. Staromestské noviny
6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Staré Mesto
7. Rôzne

Rokovanie komisia výstavby a územného plánovania zahájil predseda Ing. arch. Ján Mackovič a privítal všetkých prítomných.

1. Rekonštrukcia MŠ a DJ Javorínska

Ing. Ján Dinka predniesol predmetný materiál.
Bol vykonaný prieskum trhu na opravu strechy a zateplenia obvodového plášťa budovy. Doručené boli 2 ponuky v cene 4,2 mil. a 4,5 mil. Rokuje sa s prizvaním ďalších dodávateľov o znížení ceny.

V rozprave odzneli názory na pochybnú efektívnosť vynakladaných prostriedkov na zakonzervovanie objektu, s tým, že jeho budúce využitie na DJ a MŠ je z hľadiska hygienických a technických aspektov problematické.

UZNESENIE č. 8/2007:
Komisia odporúča pokračovať v zabezpečení objektu v zmysle opravy strechy a zateplenia  fasády.

Hlasovanie o uznesení:
Za: 5
Proti : 0
Zdržalo sa: 2

2. Podnety pre zmeny a doplnky ÚPN hl. mesta.

Ing. Darina Šebestová informovala komisiu o námetoch na zmenu ÚP hl. mesta s podrobným vysvetlením jednotlivých najdôležitejších podnetov za Mestskú časť  Bratislava Staré  Mesto.

Záver: Komisia berie na vedomie.

3. ÚPN Z CMO severovýchod – informácia o stave prác.

Ing. Darina Šebestová informovala komisiu o stave spracovania dokumentácie ÚPN Z CMO – severovýchod s tým, že je vypracovaný upravený návrh vo 2 variantoch.
1. variant v súlade s platným ÚP hl. mesta
2. variant v súlade s prerokovaním a akceptovanými pripomienkami z prerokovania.
MČ o ďalšom postupe  bude rozhodovať po konzultácii s pánom starostom, nakoľko postupy v oboch prípadoch budú vyžadovať dorokovanie ( v prípade 1. variantu nové prerokovanie ÚPN Z CMO – SV a v 2. prípade je potrebné počkať na Zmeny a doplnky ÚPN hl. mesta.

Záver: Komisia berie na vedomie.

4. ÚPN Z Chalupkova – informácia o obstarávaní

Ing. Darina Šebestová predniesla informáciu o obstarávaní. Obstarávanie ÚP dokumentácie Z Chalúpkova vyplýva zo záväznej časti ÚP hl. mesta a je v štádiu spracovania súťažných  podmienok pre verejné obstarávanie, ktoré je poskytnuté pracovisku, ktoré je garantom verejného obstarávania na MČ.

Záver: Komisia berie na vedomie. V rámci prípravy zadania pre spracovanie ÚPN Z príjme odporúčania vo veci ďalšieho postupu. Komisia navrhla osobitné rokovanie na, kt. by boli členovia komisie oboznámení odd. územného plánu s riešením 2 exist. štúdii v zóne.

5. Staromestské noviny

Tento bod bol vypustený z programu.

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Staré Mesto

Ing. arch. Ján Mackovič informoval komisiu, že je vyhlásené výberové konanie na spracovateľa pre „Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Staré Mesto“ a požiadal členov komisie o aktívnu spoluprácu pri jeho tvorení.

Záver: Komisia berie na vedomie.

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Doručuje sa podľa rozdeľovníka:
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Anna Molnárová – organizačný referát
Ing. Ján Dinka vedúci odd. investícií, prevádzky a údržby
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing.Darina Šebestová - oddelenie územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Soňa Párnická– člen komisie
Ing. Kamil Procházka– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 23.10.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA