Zasadnutie komisie zo dňa 23.10.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 23.10.2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Viliam Denko
Mgr. Sven Šovčík
 
Ospravedlnení:
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
Mgr. Bohdana Machajová

Ospravedlnení:
Ing. Martin Borguľa
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Ondrej Dostál

Hostia:
Ing.arch. Andrej Petrek
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Pavlína Schmidtová
Ing. Mária Mozoľová

Program:
Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 4.11.2008

Členovia finančnej komisie a komisie nakladania s majetkom po schválení programu rokovania komisie, aj vzhľadom na prítomnosť starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
ako predkladateľa, v úvode zasadnutia prerokovali a prijali uznesenie   

K bodu 7) Zoznam objektov a priestorov, ktoré miestne zastupiteľstvo nebude predávať do konca volebného obdobia / Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom

Uznesenie č. 211/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po prerokovaní žiadajú dopracovať predložený materiál - prílohu č. 2, zohľadniac argumenty o výhodnosti a nevýhodnosti jednotlivých prenájmov.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) Návrh na 5. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008

Uznesenie č. 212/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť 5. zmenu rozpočtu
podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008  

Uznesenie č. 213/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť poskytnutie dotácií
z rozpočtu mestskej časti podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6) Návrh na zrušenie uznesení súvisiacich s projektom Šancova

Uznesenie č. 214/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť zrušenie
uznesení podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8) Návrh na predaj nehnuteľností na Floglovej ul., stavba a pozemok parc. č. 3444/8

Uznesenie č. 215/2008
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po prerokovaní predloženého materiálu žiadajú prednostu úradu pripraviť systémové riešenie pre vysporiadanie garáží spolu s pozemkom, ktoré majú v nájme občania tak, aby sa zabránilo selektívnemu odpredaju.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh schváliť

FK
Prítomní: 6
Za: 2
Proti: 2
Zdržal sa: 2

MK
Prítomní: 5
Za: 2
Proti: 1
Zdržal sa: 2
(neschválené)

K bodu 9) Návrh na predaj nehnuteľností na Timravinej ul., parc. č. 3024/20, podiel 220/10000 k pozemku parc. č. 3023/2 a podiel 278/10000 k pozemku parc. č. 3024/16

Uznesenie č. 216/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ul., stavba a pozemok parc. č. 8846/6

Uznesenie č. 217/2008
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po prerokovaní predloženého materiálu žiadajú prednostu úradu pripraviť systémové riešenie pre vysporiadanie garáží spolu s pozemkom, ktoré majú v nájme občania tak, aby sa zabránilo selektívnemu odpredaju.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh schváliť

FK
Prítomní: 6
Za: 2
Proti: 2
Zdržal sa: 2

MK
Prítomní: 5
Za: 2
Proti: 1
Zdržal sa: 2
(neschválené)


K bodu 11) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Grosslingovej ul., parc. č. 8900/14

Uznesenie č. 218/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 12) Návrh na predaj nehnuteľnosti na ul. Fraňa Kráľa, parc. č. 3491/3

Uznesenie č. 219/2008
Finančná komisia  a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Špitálskej ul., parc. č. 8252/2

Uznesenie č. 220/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 14) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Vlčkovej ul., parc. č.2983/5, 2983/6

Uznesenie č. 221/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 15) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Okánikovej ul., parc. č. 3737/10, 3737/11, 3737/12

Uznesenie č. 222/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 16) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ul., parc. č. 8774

Uznesenie č. 223/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložený návrh schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová

Bratislava, 23.10.2008

Rozdeľovník: 
1. Anna Molnárová – ref.organizačný
2. Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Lenka Katonová – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 23.10.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
RNDr. Peter SMREK