Zasadnutie komisie zo dňa 24.01.2007

Záznam z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 24.01.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík

Ospravedlnení:
Mgr.Juraj Barta

Prizvaní:
Ing.arch.Katarína Kantorová
Jozef Hitka
Ing.Ján Dinka
Ing.Peter Poloma
Ing.Rudolf Surový
Ing.Jozef Kováč
Vladimír Glasa 

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing. Jana Španková.

Predmetom rokovania bolo prerokovanie nasledovných úloh:

1. aktualizácia Územného plánu zóny A6, Bratislava
S predloženým materiálom oboznámila prítomných Ing.arch.Katarína Kantorová.

Uznesenie jednoznačne prijaté:
Komisia dopravy odporúča predložený materiál prerokovať na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a schváliť.

2. žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk
So žiadosťami oboznámil prítomných Ing.Jozef Kováč.

Uznesenie jednoznačne prijaté:
Komisia dopravy sa oboznámila s predajom zľavnených vyhradzovacích parkovacích kariet, podrobnejšie sa predajom bude zaoberať na nasledovnom zasadnutí Komisie dopravy po obdržaní právneho stanoviska k všeobecne záväznému nariadeniu č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením.                  

3. rôzne:
S návrhmi oboznámil prítomných Vladimír Glasa.
- riešenie dopravnej situácie v lokalite Slávičie údolie
- zmena všeobecne záväzného nariadenia č.9/2004 o pešej zóne

Uznesenie jednoznačne prijaté:
Komisia dopravy odporúča prerokovať úlohy na nasledujúcom zasadnutí Komisie dopravy po vykonaní obhliadky v teréne a po oboznámení sa so všeobecne záväzným nariadením.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje:
Ing. Zubčáková
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 24.01.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Juraj Barta