Zasadnutie komisie zo dňa 24.01.2007

Zápisnica zo schôdze Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, zo dňa 24. januára 2007.

Prítomní:
/podľa prezenčnej listiny/


Program:
I.časť - výkon sociálnej práce na Miestnom úrade

1.1. Prezentácia servisu pre občana a pracoviska oddelenia sociálnych vecí
1.2. Prezentácia náplne oddelenia sociálnych vecí, personálne obsadenie, osobné stretnutie poslancov s pracovníkmi oddelenia sociálnych vecí a opatrovateľskej služby
1.3. Vzájomné zoznámenie sa poslancov – členov komisie

II. časť – rokovanie komisie
2.1. Návrh rokovacieho poriadku komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny
2.2. Voľba podpredsedu komisie
2.3. Informácia o ďalších službách a zariadeniach v kompetencii a zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
2.4. Rôzne


I.časť - výkon sociálnej práce na Miestnom úrade
K bodu :
1.1. Prezentácia servisu pre občana a pracoviska oddelenia sociálnych vecí
1.2. Prezentácia náplne oddelenia sociálnych vecí, personálne obsadenie, osobné stretnutie poslancov s pracovníkmi oddelenia sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

Uznesenie č. 1/2007
Komisia sociálna, zdravotná a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (ďalej len komisia „SZR“) vzala na vedomie prezentované informácie o výkone sociálnej práce na Miestnom úrade: pracovisko servis pre občana, oddelenie sociálnych vecí a úsek opatrovateľskej služby.
Hlasovanie:
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0

II.časť - rokovanie komisie SZR
K bodu 2.1. : Návrh rokovacieho poriadku komisie SZR

Uznesenie č. 2/2007
Komisia SZR vzala na vedomie predložený návrh rokovacieho poriadku komisie SZR, ktorý prerokuje na následnom zasadnutí.
Hlasovanie:
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0

K bodu 2.2: Voľba podpredsedu komisie SZR

Uznesenie č. 3/2007
Komisia SZR z v o l i l a tajným hlasovaním za podpredsedníčku Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny MUDr. Halku LEŽOVIČOVÚ.

K bodu 2.3: Informácia o ďalších službách a zariadeniach v kompetencii zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Uznesenie č. 4/2007
Komisia SZR vzala na vedomie informácie o ďalších službách a zariadeniach v kompetencii a zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Hlasovanie:
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0

Uznesenie č. 5/2007
Komisia SZR schválila zámer, že uskutoční postupne návštevu týchto zariadení sociálnych služieb s možnosťou rokovania v niektorom zo zariadení, a to od mesiaca február 2007. Hlasovanie:
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0

K bodu 2.4: Rôzne

2.4.1. Organizovanie schôdzí komisie SZR

Uznesenie č. 6/2007
Komisia SZR súhlasí s organizovaním schôdzí v termíne podľa potreby, spravidla raz za mesiac - v stredu, v čase cca od 16.3o hod. v budove Miestneho úradu, resp. navštíveného zariadenia sociálnych služieb.
Hlasovanie:
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0

2.4.2. Aktualizácia náplne činnosti komisie SZR

Uznesenie č. 7/2007
Komisia SZR žiada predsedu komisie a povereného člena miestnej rady o predloženie návrhu aktualizovanej náplne činnosti komisie SZR jej členom v termíne do najbližšieho zasadnutia.
Hlasovanie:
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0

2.4.3. Návrh plánu činnosti komisie SZR na rok 2007

Uznesenie č. 8/2007
Komisia SZR žiada predsedu komisie a povereného člena miestnej rady o predloženie návrhu plánu činnosti komisie SZR jej členom v termíne do najbližšieho zasadnutia.
Hlasovanie:
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0

2.4.3. Informatívne materiály
 
Uznesenie č. 9/2007
Komisia SZR žiada prednostu Miestneho úradu o predloženie nasledovných informatívnych materiálov pre členov komisie v termíne do 28.2.2007:
a/ Prehľad o vyplatených finančných príspevkov odkázaným občanom v zmysle VZN č.9/2005 v roku 2006 v členení podľa cieľových skupín.
b/ Prehľad o vyplatených príspevkoch na spoločné stravovanie dôchodcov za rok 2006 s uvedením počtu stravníkov, stravovacích zariadení, výšky stravnej jednotky a s uvedením osobitne stravníkov v rámci opatrovateľskej služby.
c/ Prehľad o čerpaných dotáciách na stravovanie žiakov a školské pomôcky v roku 2006 štrukturovane podľa zariadení a povahy dotácie.
d/ Prehľad o dotáciách poskytnutých podľa VZN č.2/2005 v roku 2006.
e/ Prehľad o poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnostiach občanov v roku 2006 s uvedením počtu prijatých žiadostí, počtu opatrovaných a opatrovateliek, spolu s ekonomickými ukazovateľmi ( t.j. čerpané výdavky štrukturovane podľa rozpočtových položiek, úhrady od občanov, priemerný náklad na 1 hod.opatrovania, počet odopatrovaných hodín, priemerná mzda opatrovateliek).  
f) Vyhodnotenie koncepcie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 2005 a 2006.
g) Informácia o zabezpečení nevyhnutnej pomoci pre občanov bez domova žijúcich na území m.č. v zimnom období 2006/2007 (zmapovanie terénu a podchytenie občanov žijúcich priamo na ulici – spolupráca oddelenie sociálnych vecí a mestskej polície).

Hlasovanie:
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0

Záver:
Komisia SZR schválila termín nasledujúcej schôdze cca 21.február 2007 v Domove dôchodcov Staré Mesto. Komisia SZR žiada povereného člena miestnej rady o organizačné zabezpečenie rokovania komisie v tomto zariadení s možnosťou obhliadky zariadenia.
Predsedníčka komisie SZR poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a ukončila rokovanie komisie.

Bratislava 24.01.2007

Ing.Mgr. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Zapísala:
Hana Molnárová
Soňa Dočolomanská

Overil:
RNDr.Peter Smrek
poverený člen miestnej rady

Doručuje sa:
- prítomní podľa prezenčnej listiny
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta m.č.

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 24.01.2007
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA