Zasadnutie komisie zo dňa 24.03.2010

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 24. marca 2010 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová PhD.
Ing. Jana Španková
MUDr. Peter Osuský, CSc.
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
Mgr. art. Emil Bartko sa o obsahu rokovania informoval dodatočne po neskoršom príchode (hlasoval oddelene po preštudovaní materiálov)

Ospravedlnení
Ing. Dušan Franců
Jaroslav Ježek
Ing. Peter Schmidt

Hostia:
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
RNDr. Peter Smrek, poverený člen MR
Ing. Mária Mrázová, investičné oddelenie

Program:
1. Otvorenie
2. Schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácií podľa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
3. Aktuálne otázky regionálneho školstva – informácia o plánovaných kapitálových výdavkoch vyplývajúcich z Plánu kapitálového rozpočtu na rok 2010
4. Zakončenie

Priebeh rokovania:

K bodu 1:

Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, PhD., prítomní schválili program.

K bodu 2:
Členovia komisie posúdili 3 žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2009, ktoré predložili:

a) OZ – Rodičovské združenie pri Materskej škole Šulekova 35, 811 03 Bratislava
Projekt „Hlinené tajomstvá“
Požadovaná výška dotácie: 300,- €
Schválená výška dotácie: 300,- €

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť výšku navrhovanej dotácie.

b) NO – B M European Democratic Forum, no Bratislava
Projekt „Bratislava, moje mesto a jej budúcnosť“ – literárna súťaž

Požadovaná výška dotácie: 300,- €
Schválená výška dotácie: 300,- €

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť výšku navrhovanej dotácie.

c) Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
Projekt „Po stopách UNESCO“

Požadovaná výška dotácie: 3 120,- €
Schválená výška dotácie: 0,- €

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 5
Zdržal sa: 0

Žiada doplniť podklady do žiadosti o dotáciu.

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu.

K bodu 3:
a) Ing. Mrázová informovala prítomných členov komisie o uskutočnených a prebiehajúcich investičných akciách.
  
Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala informáciu na vedomie a požiadala Ing. Mrázovú o jej spracovanie v elektronickej podobe.

Komisia vzdelávania, mládeže a športu opätovne žiada o menovanie riaditeľov škôl do komisií na verejné obstarávanie pri investičných zámeroch jednotlivých škôl.

b) Mgr. Gábor oboznámil prítomných so žiadosťou mestskej časti na podanie grantu na magistrát hl. mesta SR Bratislava pre Základnú školu Mudroňova 83 „Modernizácia, rekonštrukcia  a rozšírenie ihriska“. RNDr. Doplnil informáciu, že na magistráte je zriadená rada fondu(5 poslancov), ktorá urobí výber z predložených žiadostí.    

c) Mgr. Gábor informoval o výsledku výberového konania na post riaditeľa ZŠ  s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48. Novou riaditeľkou sa stala Mgr. Mária Hronská.

d) MUDr. Osuský, CSc. opätovne predložil požiadavku o opravu okien v MŠ Kuzmányho

e) Mgr. Jančovičová, PhD. požiadala RNDr. Smreka o zakúpenie a umiestnenie hracích prvkov pre deti  na školskom dvore ZŠ Dubová

f) Ing. Španková žiadala informáciu o vlastníckom vzťahu MŠ Myjavská

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu požiadala o vyjadrenie oddelenie nehnuteľného majetku (v spolupráci s Mgr. Gáborom a Ing. Bellovou)
 
K bodu 5:

Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie vzdelávania, mládeže a športu skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

V Bratislave 26. 3. 2010

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 24.03.2010
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Ing. Peter SCHMIDT