Zasadnutie komisie zo dňa 24.05.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie nakladania s majetkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (spoločné zasadnutie s komisiou finančnou) dňa 24.mája 2007

Prítomní:
Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Ondrej Dostál
MUDr. Peter Tatár
RNDr. Peter Smrek
Ing. Martin Borguľa

Hostia:
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
Prerokovanie materiálov na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

K bodu č. 5

1. Návrh zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
2. Pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto,
3. Smernica o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme

Rokovania spoločného zasadnutia komisií k tomuto materiálu sa zúčastnil vedúci právneho
oddelenia miestneho úradu JUDr. Marek Šujan, ktorý z právneho hľadiska odôvodnil niektoré navrhované  postupy a objasnil právne možnosti ale aj prekážky jednotlivých foriem predaja majetku, najmä predaja verejnou dražbou.

Zo spoločného rokovania vyplynuli nasledovné závery:

1. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú prepracovať Čl. 6 písm. B  Pravidiel nakladania s majetkom ....,  prepracovaný návrh doručiť predsedom komisií (finančnej a nakladania s majetkom) s tým, že na rokovanie miestneho zastupiteľstva bude predložený už prepracovaný návrh.

2. Finančná komisia a komisa nakladania s majetkom navrhujú pre postup nakladania s nebytovými priestormi - Čl. 3 Pravidiel nakladania s majetkom ..., zachovať cenovú mapu a postupne ju aktualizovať.

3.Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú z materiálu vypustiť Prílohu č. 1, (súčasť Smernice o podmienkach prenájmu ... ), ktorou sú stanovené minimálne sadzby za nájom nebytových priestorov.

4. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú, aby do obidvoch komisíí boli predkladané v dostatočnom časovom predstihu pripravované návrhy na prevod, resp. prenájom majetku s tým, aby komisie mohli navrhnúť spôsob a podmienky prevodu, resp. prenájmu.

K bodu č. 13
Informácia o vyhodnotení starostlivosti o zeleň, ktorá je zverená mestskej časti Bratislava- Staré Mesto za rok 2006

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú stiahnuť tento materiál z rokovania  a vrátiť na prepracovania z dôvodu nepresnosti jednotlivých údajov.

K bodu č. 3
Návrh na odpredaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti TV Centrum s.r.o

Komisia nakladania s majetkom navrhuje stiahnuť tento materiál z rokovania miestneho zastupitelstva s tým, že po obdržaní ekonomickej analýzy (hospodárenia) za rok 2006 predloží návrh na riešenie účasti mestskej časti v tejto spoločnosti.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komsie nakladania s majetkom

Bratislava, 25.5.2007
Zapísala: Ing. Lašánová

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 24.05.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.