Zasadnutie komisie zo dňa 24.05.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 24.5.2007

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
pán Marek Ťapák

Neprítomní:
Ing. Peter Bokes, PhD.
RNDr. Milan Cílek
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Hostia:
pán Jozef Cepek (VEPOS)
pán Šátek (INEXYS)

Program rokovania:
1) Vyhodnotenie starostlivosti o zeleň za rok 2006,
2) Dotácie v oblasti životného prostredia,
3) Rôzne.

Komisiu otvorila podpredsedníčka komisie pani Soňa Párnická.

Bod 1) Vyhodnotenie starostlivosti o zeleň za rok 2006

Informáciu predniesol pán Cepek za organizáciu VEPOS a pán Šátek za firmu INEXYS.

Komisia zobrala predloženú informáciu na vedomie a opätovne požaduje prednostu miestneho úradu o informáciu týkajúcu sa účtu určeného na príjem financií za náhradnú výsadbu určenú v rozhodnutiach mestskej časti.

Bod 2) Dotácie v oblasti životného prostredia

Členovia komisie zatiaľ určili 2 termíny uzávierok pre zasielanie projektov na získanie dotácií:
- 10. júna 2007
- 31. augusta 2007

Žiadosť o pridelenie dotácií musí obsahovať:
- názov predkladateľa
- názov projektu
- stručná charakteristika (cieľ, cieľová skupina, trvanie projektu, ďalšie poskytnuté dotácie)
- celkové výdaje
- výška požadovanej dotácie.

Projekty by mali byť zamerané na údržbu, zveľaďovanie, príp. tvorbu nových „zelených plôch“ na území Starého Mesta; na oblasť separovaného odpadu; environmentálnu výchovu a pod..

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie

Mgr. Marušincová
zapisovateľka

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 24.05.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Marek ŤAPÁK
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. Peter Bokes, PhD.