Zasadnutie komisie zo dňa 24.05.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, zo dňa 24. mája 2007

Prítomní:
/podľa prezenčnej listiny/

Program:
1. Stanovisko k materiálu č.5 na zasadnutie miestneho  zastupiteľstva /dňa 29.5.2007/

Komisia Sociálna, zdravotná a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) zobrala na vedomie ospravedlnenú neúčasť zapisovateľky a poverila zapisovaním zápisnice predsedníčku a ako overovateľku členku komisie Mgr. Andreu Svákovú.
Začiatok rokovania: 17.oo hod.

K bodu 1/
Návrh:
1. Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
2. Pravidiel nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-.Staré Mesto,
3. Smernica o podmienkach  prenájmu majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a o postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme

Členovia Komisie SZR diskutovali o návrhu na vyčlenenie 5 bytov, ktoré budú dlhodobo slúžiť potrebám mestskej časti a nebudú predmetom prevodu vlastníctva podľa zák. Č.182/1993 Z.z., ale budú prenechané do nájmu obyvateľom mestskej časti, ktorí sa ocitli v stave núdze a to na dobu určitú na základe odporúčania Komisie SZR. Diskutovali aj o prípadoch uvedených v §3 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kedy nie je potrebné stanovisko komisie (náhla núdza spôsobená živelnou pohromou, haváriou...), o stanovení podmienok nájmu týchto bytov vzhľadom na potrebu  ich ďalšieho prideľovania pre odkázaných občanov - Staromnešťanov. Ďalej sa členovia komisie vyjadrovali k  potrebe riešenia bytovej situácie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, neplatičov a ľudí bez domova a to osobitným spôsobom, systémovo a koncepčne vzhľadom na malý počet uvoľnených obecných bytov v mestskej časti, pravidelné úhrady platieb spojených s užívaním bytu a prípadné nevyhnutné opravy týchto bytov.

Uznesenie č.39/07
Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti v materiáli Pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „Pravidlá nakladania s majetkom“) v ods. 2 časť A „Prenajímanie bytov“ Čl..2 „Nakladanie s bytmi“ vypustiť slovo  „prednostne“ vo vete:
„Predmetné byty môžu byť prenechané do nájmu len fyzickým osobám, prednostne obyvateľom mestskej časti, ktorí sa ocitli v stave núdze alebo ktorí v dôsledku zlých sociálnych pomerov nie sú dočasne schopní riešiť svoju bytovú situáciu.“ Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti schváliť takto upravený Čl.2 materiálu.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Členovia Komisie SZR diskutovali o potrebách a možnostiach riešenia bytovej situácie pre občanov, ktorí nie sú nájomcami obecných bytov - tzv. „strednej vrstvy“, občanov bývajúcich v reštitučných domoch a mladé rodiny, ktorých príjem neumožňuje riešiť bytovú situáciu komerčným spôsobom - kúpou bytu v domovskej mestskej časti Bratislavy - Staré Mesto. Členovia komisie skonštatovali, že verejnou dražbou voľných obecných bytov, ktoré neboli vyčlenené podľa čl.2, časť A, ods.2 Pravidiel nakladania s majetkom, nie sú uprednostnené a chránené bytové potreby, záujmy a možnosti obyvateľov mestskej časti.

Uznesenie č.40/07

Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti byty uvedené v ods. 4 časti B „Prevod vlastníctva bytov“ Čl.2 Pravidiel nakladania s majetkom nepredávať formou verejnej dražby, ale prideľovať ich žiadateľom - Staromešťanom podľa osobitných kritérií.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Členovia komisie diskutovali o podmienkach nájmu za užívanie nebytových priestorov pre  neziskové organizácie navrhované v  Prílohe č.1 „Minimálne sadzby za nájom nebytových priestorov“. Zaoberali sa aj  aktuálnym stavom pre občianske združenia, čo je  v rozpätí od 250,-Sk/m2 do 600,-Sk/m2, o čom dostali prehľad vypracovaný Miestnym úradom mestskej časti.
 
Uznesenie č.41/07
Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti v  Prílohe č.1 „Minimálne sadzby za nájom nebytových priestorov“ organizácie uvedené v časti 2. a 3. „občianske združenia, kluby a spoločenstvá“ spojiť do jedného textu „subjekty pôsobiace v oblasti sociálnej, zdravotnej, charitatívnej, výchovno-vzdelávacej a športu“ a stanoviť minimálnu sadzbu nájomného vo výške 500,-Sk za 1 m2 ročne.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za ich účasť a ukončila zasadnutie komisie.

Ukončenie rokovania: 18.oo hod.

Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Bratislava, 26.5. 2007

Zapísala:
predsedníčka komisie

Overila:
Mgr. Andrea Sváková

Doručuje sa:
- členovia Komisie SZR
- prednosta
- zástupca starostu
- radný
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 24.05.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL