Zasadnutie komisie zo dňa 24.05.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 24.05.2010

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec
                                    
Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Glasa

Ospravedlnení:

Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Program rokovania:
1. riešenie parkovania na Chorvátskej ulici,
2. riešenie obratiska na Podjavorinskej ulici,
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. riešenie parkovania na Chorvátskej ulici,
S bodom č.1 oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 50/2010:
Komisia dopravy na základe podnetu obyvateľov odporúča na Chorvátskej ulici pred zadným vstupom do objektu Okresného súdu Bratislava 1 vyhradiť jedno parkovacie miesto pre autobus a jedno pre osobný automobil, ostatné parkovacie miesta ponechať pre obyvateľov.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. riešenie obratiska na Podjavorinskej ulici,
S bodom č.2 oboznámil prítomných pán starosta.

Uznesenie č. 51/2010:
Komisia dopravy odporúča starostovi rokovať s investorom o zámere vybudovať obratisko na Podjavorinskej ulici za podmienky, aby bolo obratisko funkčné aj počas rekonštrukcie bývalej nemocnice na Zochovej ulici.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. rôzne.
S bodom č.3 oboznámil prítomných pán Mgr. Števčík a pani Ing.Španková.

Uznesenie č. 52/2010:
Komisia dopravy odporúča:
- umiestniť stĺpiky na Májkovú ulicu,
- vyznačiť priechody pre peších na uliciach Polská, Lužická, Chorvátska a Justičná,
- požiadať oddelenie majetkové o preverenie vlastníckych práv k pozemku na Palackého ulici, ktorú užívajú súkromní vlastníci – termín do 14 dní,

- priechody pre peších
- v križovatkách komunikácií III.triedy a komunikácií II.triedy vyznačiť priechody pre peších podľa katastrálnej mapy,

- Dvořákovo nábrežie
- oprava naplánovať v koordinácii s Komisiou životného prostredia (korene stromov zasahujú do komunikácie),

Hlasovanie:  prítomní:5    za:5    proti:0    zdržal sa:0 

- parkovanie na Galandovej ulici

Uznesenie č. 53/2010:
Komisia dopravy na základe požiadavky obyvateľov žiada referát dopravy, aby nepredlžoval vyhradené parkovanie firme na Galandovej ulici.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 24.05.2010
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK