Zasadnutie komisie zo dňa 24.08.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 24.08.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Oliver Paradeiser
Ing.Zuzana Lukáčová
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. aktuálny stav investičných akcií, 
2. rôzne.   

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. aktuálny stav investičných akcií, 
S prvým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Lukáčová.
• sanácia oporného múru na Partizánskej ulici – realizuje sa,
• rekonštrukcia oporného múru Fraňa Kráľa – bude ukončený do konca augusta,
• Hlboká ulica – je v riešení,
• sanácia svahu na Šulekovej ulici – je zrealizovaný oporný múr, projekčne sa pripravujú sadové úpravy a protierózna ochrana svahu, v súčasnosti sa rieši reklamácia, pričom sa má urobiť sonda na kontrolu vykonaných prác a výber zhotoviteľa.

Uznesenie č. 75/2009:
Komisia dopravy:
žiada prednostu, aby informoval, v akom stave sú pripravené práce na investičnú akciu „Sanácia svahu na Šulekovej ulici“, vzhľadom na to, že informácia Ing.Lukáčovej nebola členom Komisie dopravy zrozumiteľná.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

• rekonštrukcia komunikácie na ulici Na Hrebienku – záväzné stanovisko Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy je nesúhlasné z dôvodu rozporu navrhovanej šírky komunikácie z územným plánom zóny Machnáč.

Uznesenie č. 76/2009:
Komisia dopravy:
žiada opätovné preverenie  rozporu a urobiť nevyhnutné kroky, aby sa mohlo pokračovať v územnom konaní.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

• rekonštrukcia dopravného priestoru na ulici Nad lomom – prebieha príprava projektovej dokumentácie, ktorá bude ukončená do jedného mesiaca,
• rekonštrukcia Sokolská.

Uznesenie č. 77/2009:
Komisia dopravy:
navrhuje prednostovi, aby po vypracovaní projektových dokumentácií na stavbu Nad lomom a Sokolská súbežne so stavebným konaním prebiehal výber zhotoviteľa.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

• Donovalova – prebieha stavebné konanie.

Uznesenie č. 78/2009:
Komisia dopravy:
navrhuje prednostovi, aby na stavbu Donovalova bol zahájený výber zhotoviteľa v termíne do konca roka 2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

• dopravný prah na Palackého ulici.

Uznesenie č. 79/2009:
Komisia dopravy:
žiada o urýchlenú realizáciu dopravného prahu v križovatke Kúpeľná – Palackého do 15.09.2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

• Františkánska ulica.

Uznesenie č. 80/2009:
Komisia dopravy:
žiada zabezpečiť výberové konanie na projekt prekládky hydraulických stĺpikov na Františkánskej ulici prostredníctvom referátu dopravy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Záver:
Komisia dopravy konštatuje, že napriek tomu, že poslanci schválili v kapitálovom rozpočte financie na investičné zámery, realizácia týchto schválených projektov je v časových sklzoch, preto komisia dopravy vyslovuje nespokojnosť s prácou investičného oddelenia – sekcie dopravné stavby.

2. rôzne.

Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie dopravy skončilo.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Zuzana Lukáčová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 24.08.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC