Zasadnutie komisie zo dňa 24.09.2007

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 24.09.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Prizvaní:
Vladimír Glasa 

Program rokovania:
1. prerokovanie žiadostí na predaj  zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
2. parkovacia politika pre centrum mesta,
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. prerokovanie žiadostí na predaj  zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
Uznesenie je v samostatnej zápisnici, ktorá je neodeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. parkovacia politika
Diskusia k pripravovaným materiálom na novembrové zastupiteľstvo :
mat.č.2/ VZN MČ BA-SM č.3/1996- o podmienkach státia v zóne s dopr.....
mat.č.3/ VZN MČ BA-SM č.4/2004- o pešej zóne ..
mat.č.4/ Návrh VZN o požiadavkách na odstavné a parkovacie plochy....
mat.č.6/ Návrh časového harmonogramu na realizáciu opatrení parkovacej politiky....

Uznesenie KD:
KD žiada prednostu, aby zodpovední pracovníci, ktorí sa podieľajú na príprave materiálov na novembrové zastupiteľstvo ( materiály novembrového zastupiteľstva č. 2, 3, 4, 6 ) informovali komisiu dopravy na jej zasadnutí dňa 8.10.2007 o stave prípravy predmetných materiálov. Komisia dopravy sa týmto spôsobom chce  aktívne zúčastniť na príprave týchto dôležitých materiálov a to včasným pripomienkovaním , aby takto upravené materiály spolu so stanoviskom komisie sa zaslali na prerokovanie do všetkých komisií miestneho Zastupiteľstva( t.j. do dátumu zberu  materiálov dňa 23.10.2007).

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. rôzne

Protest prokurátora
Dňa 3.9.2007 bod doručený na MÚ MČ BA-SM protest prokurátora proti VZN MČ BA-SM č.3/1996 z 30.4.1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením
- diskusia

Komisia dopravy k protestu prokurátora zaujala nasledovné stanovisko:
Považujeme za nevyhnutné, aby v Starom Meste existovali a dodržiavali sa pravidlá, ktoré budú regulovať parkovanie v Starom Meste.
Pokiaľ nebude dostatočný časový priestor na prípravu nových pravidiel v podobe VZN, považujeme za nezodpovedné rušiť platné VZN č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všetkých jeho zmien a doplnkov.
V tomto duchu odporúča Komisia dopravy postupovať pri posudzovaní protestu prokurátora.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mobil parking
M-parking- projekt cezhraničnej spolupráce
– Informáciu z pracovného workshopu podali p. Španková a p.Šovčík.

Termín ďalšieho zasadnutia KD : 8.10.2007 o 16,00hod.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje: Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

Príloha k zápisnici Komisie dopravy z 24.09.2007 - Prerokované opakované žiadosti na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za úhradu 10 000. – Sk.

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 24.09.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA