Zasadnutie komisie zo dňa 24.09.2008

KOMISIA KULTÚRY záznam 3/2008 dňa 24. septembra 2008, o 16.00 h. v zasadačke č.144

Prítomní:
predseda:
Mgr. Sven Šovčík
členovia:
Mgr. Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Ing. Dušan Franců
PhDr. Štefan Holčík
MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. Božena Marienková
Mgr. Miroslava Babčanová

Neprítomný:
Marek Ťapák
   
Prizvaní:
Ing. Karol Pancza, vedúci oddelenia správnych činností 
Mgr. Richard Gregor, vedúci oddelenia kultúry  

Hosť:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
(v prílohe prezenčná listina)

PROGRAM:
1) Informácia o vzniku nových verejných priestranstiev a možnosti ich pomenovania
2) Informácia o plnení koncepcie kultúrnej politiky I. polrok 2008
3) Rôzne                                         
 
Predseda komisie Mgr. Šovčík  navrhol programe zasadnutia, ktorý členovia komisie kultúry odsúhlasili.

K bodu 1)
Informácia o vzniku nových verejných priestranstiev a možnosti ich pomenovania

Ing. Pancza, vedúci oddelenia správnych činností  informoval členov komisie kultúry o novovzniknutých verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava -Staré Mesto, ktoré je treba pomenovať. Pred budovou Slovenského národného divadla vzniká nové veľké priestranstvo, ktoré patrí do mestskej časti Ružinov. Uvažuje sa o návrhu pomenovať ho podľa národného umelca Janka Blahu.
Novovzniknutá krátka ulica medzi Dostojevského radom a Pribinovovou ulicou by sa podľa návrhu p. Holčíka mohla volať podľa významného slovenského dramatika Petra Zvona,  (Tanec nad plačom), čo by znamenalo pokračovanie v línii pomenovania ulíc v tejto oblasti po významných dejateľoch. Predseda komisie Sven Šovčík uviedol, že chce vytvoriť široký konsenzus pri tvorbe  nového názvu a preto navrhuje, aby sa k téme vyjadrili aj ostatní poslanci miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie č.4/2008
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  berie na vedomie informáciu o novovzniknutom verejnom priestranstve na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a žiada členov komisie kultúry a ostatných poslancov miestneho zastupiteľstva, aby písomne podali Ing. Panczovi, vedúcemu oddelenia správnych činností miestneho úradu, návrh na pomenovanie ulice s krátkym odôvodnením. Termín do 15.10.2008  

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Dočasne neprítomní: 2
Neprítomný: 1

K bodu 2)
Informácia o plnení koncepcie kultúrnej politiky I. polrok 2008  
Vedúci oddelenia kultúry, Mgr. Richard Gregor informoval členov komisie kultúry o implementácii  Koncepcie kultúrnej politiky v uplynulom období. Uviedol, že stratégia činnosti bola sformulovaná do schválenej koncepcie a jej  napĺňanie  postupne prebieha.
Od mája 2008 sa uskutočnili organizačné a personálne zmeny, ktoré ešte prebiehajú. V roku 2007 bolo vytvorené rozpočtové provizórium a niektoré finančné prostriedky sa čerpali už z nového rozpočtu 2008. Podľa reálne hodnotenej činnosti predpokladá, že oddelenie kultúry bude končiť r. 2008 s vyrovnaným rozpočtom. Základná filozofia vytvoriť modernejšie a efektívnejšie centrá vychádzala z organizačných a profesionálnych personálnych zmien, ktoré sa ukazujú ako produktívne. Mgr. Gregor informoval poslancov o konkrétnych organizačných a personálnych zmenách v jednotlivých centrách, o príprave finančného vyhodnotenia činnosti a šetrení mzdových prostriedkov z dôvodu reorganizácie oddelenia kultúry a zariadení . Informoval o PR stratégii a potrebe doriešenia webovej stránky staromestskej kultúry, o podujatiach, ktoré za uplynulé obdobie realizovali centrá, oddelenie kultúry, Galéria Cypriána Majerníka a o pripravovanej stratégii poskytovania pomoci divadelným súborom, zmene princípu pri podpisovaní zmlúv o spolupráci. Po naplnení personálnych zmien (ukončené o výberové konanie) očakáva, že profesionálni vedúci centier prídu s dielčou stratégiou činnosti prispôsobenou koncepcii.
V diskusii poslankyňa MUDr. Ležovičová požiadala vedúceho oddelenia kultúry , aby písomne  spracoval  pre členov komisie kultúry informáciu o ročných reálnych nákladoch na prevádzku  divadla GUnaGU, divadla  a.ha.  a divadla Ívery a poskytovaní finančných prostriedkov na ich činnosť z rozpočtu mestskej časti.  Požiadala o zapracovanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu toaletných zariadení v Zichyho paláci a zabezpečenie opravy fontány na nádvorí Zichyho paláca.

K bodu 3) rôzne
Predseda komisie Mgr. Sven Šovčík, vyzval prítomného RNDr. Petra Smreka, povereného člena miestnej rady, aby informoval členov komisie o návšteve komisie kultúry z partnerského mesta Prahy. RNDr. Smrek rozdal členom komisie okruh otázok z oblasti kultúry, ktoré členovia partnerskej komisie chcú na stretnutí s nimi prerokovať. Oboznámil ich s programom stretnutia a požiadal o účasť na diskusii a divadelnom predstavení v SND. Návšteva komisie kultúry z Prahy sa uskutoční dňa 2.10.2008 a diskusia k okruhu uvedených otázok sa bude konať v Zichyho paláci.

Predseda komisie Mgr. Sven Šovčík určil termín zasadnutia komisie kultúry na 8.10.2008 o 16.00 h na ktorú prizýva vedúceho oddelenia kultúry Mgr. Gregora a vedúceho oddelenia správnych činností Ing. Karola Panczu. Rokovanie bude na tému  vianočných trhov a pokračovanie diskusie o prebiehajúcej reforme v oblasti staromestskej kultúry.

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Rozdeľovník:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová, organizačné oddelenie
Mgr. Richard Gregor, vedúci oddelenia kultúry
Ing. Karol Pancza, vedúci oddelenia správnych činností
RnDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
členovia komisie kultúry:
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Božena  MARIENKOVÁ
PhDr. Štefan Holčík

Zapísala:
24.09.2008

Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 24.09.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Marek ŤAPÁK