Zasadnutie komisie zo dňa 24.10.2007

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 24.10.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík

Ospravedlnení:
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Karol Pancza
Jozef Cepek
Vladimír Hudec
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007,
2. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007,
3. plán zimnej služby na sezónu 2007/2008,
4. návrh opatrení na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období 2007/2008,
5. návrh časového harmonogramu na realizáciu opatrení parkovacej politiky s ich finančným zabezpečením na roky 2008-2011,
6. rôzne.
 
Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

Body č.1 a 5 sa budú prerokovávať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v decembri, preto budú prerokované v Komisii dopravy v neskoršom termíne.

2. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007.
S druhým bodom programu oboznámil prítomných Ing.Karol Pancza.
Problém, ktorý je potrebné doriešiť je stavebná činnosť a zásobovanie. Odzneli rôzne pripomienky, ale zatiaľ sa konkrétne riešenia nenavrhli. 

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča k tomuto materiálu pripraviť pripomienky, ktoré sa prerokujú na ďalšom zasadnutí Komisie dopravy ešte pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. plán zimnej služby na sezónu 2007/2008,
S tretím druhým bodom programu oboznámil prítomných pán Jozef Cepek.
Z dôvodu rozsiahleho územia zimnú službu na území Starého mesta zabezpečuje VEPOS a dodávateľské spoločnosti, ktoré boli vybraté v súlade so zákonom o Verejnom obstarávaní.

Uznesenie:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie. Ďalšie zasadnutie Komisie dopravy sa uskutoční v areáli VEPOSU dňa 12.11.2007 o 15.00 hod. z dôvodu nahliadnutia do uzatvorených zmlúv s dodávateľskými spoločnosťami.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. návrh opatrení na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období 2007/2008,
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto s prihliadnutím na miestne pomery upravila všeobecne záväzným nariadením č.2/1998 v znení všeobecne záväzného nariadenia č.1/2002 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zodpovednosť za čistenie chodníkov v zimnom období. 

Uznesenie:
Komisia dopravy sa oboznámila s predloženým materiálom, prípadné pripomienky budú doplnené na ďalšom zasadnutí Komisie dopravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. rôzne.

 • Slávičie údolie – doplnenie zvislého dopravného značenia.
  Komisia dopravy odporúča uskutočniť realizáciu dopravného značenia do týždňa. Zároveň žiada správcu VEPOS, aby vyčistil požadovanú časť komunikácie, potrebnú k dopracovaniu dopravného značenia.
 • Slávičie údolie - žiadosť o navrátenie pôvodneho riešenia dopravnej situácie.
  Komisia dopravy odporúča uskutočniť rokovanie na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy za účasti obyvateľov,  ktorí podpísali prvú aj druhú petíciu, Magistrátu, Krajského dopravného inšpektorátu a poslancov.
 • Kráľovské údolie – žiadosť o opravu komunikácie.
  Komisia dopravy odporúča uskutočniť obhliadku komunikácie. Finančné prostriedky na opravu komunikácií na tento rok sú vyčerpané, touto žiadosťou sa Komisia dopravy bude zaoberať budúci rok.
 • ZŠ Jelenia – žiadosť o umiestnenie dopravného prahu pred základnou školou,
 • ZŠ Mudroňova - žiadosť o umiestnenie dopravného prahu pred základnou školou,
  Komisia dopravy odporúča umiestniť dopravné prahy pred základnými školami Jelenia a Mudroňova.
  Komisia dopravy odporúča na budúci rok vyčleniť finančné prostriedky na realizáciu dopravných prahov pred základnými školami (tam, kde je to nutné). Zároveň odporúča tam,  kde sú chodníky umiestňovať betónové prahy a na miestach, kde nie sú chodníky umiestňovať kovové prahy.
  Medená ulica – odstránenie stĺpikov,
  Komisia dopravy žiada VEPOS prešetriť situáciu.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

Rozdeľovník:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.Oliver Paradeiser
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec
Ing.Karol Pancza
Jozef Cepek
Vladimír Hudec
Vladimír Glasa

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 24.10.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Milan ŠTEFANEC