Zasadnutie komisie zo dňa 24.11.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia zlúčenej s Komisiou výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 24.11. 2008

Prítomní: 
Ing. Peter Schmidt, predseda
Ing. arch. Ján Mackovič, predseda
Ing. Halásová Natália, člen
Soňa Párnická, člen
MBA Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská, člen
Pavel Gundel, člen
Mgr. Machajová Bohdana, člen
Bútora Ivan, člen

Neprítomní:  
Mgr. Babčanová Miroslava, člen
Ing. Kamil Procházka, člen
Mgr. Sváková Andrea, člen
RNDr. Milan Cílek, člen
pán Marek Ťapák, člen
MUDr. Juraj Štofko, PhD., člen

Ospravedlnení:
Ing. arch. Dzurila Marcel, člen

Prítomní prizvaní:
Ing. Pancza Karol
JUDr. Barátiová Mária
Ing. arch. Kantorová Katarína

Program rokovania:
1. Všeobecne záväzné  nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. ......../2008 z 9.decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení zmien a doplnkov  vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami č. 7/2005 a č. 11/2007
2. Materiály do MZ

Rokovanie zahájil a viedol predseda komisie životného prostredia Ing. Peter Schmidt.

1. Všeobecne záväzné  nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. ......../2008 z 9.decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení zmien a doplnkov  vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami  č. 7/2005 a č. 11/2007

JUDr. Mária Barátiová predniesla predkladané Všeobecne záväzné  nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. ......../2008 z 9.decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení zmien a doplnkov  vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami  č. 7/2005 a č. 11/2007.
Zmeny sa  týkajú  novely zákona o daniach – prepočet sadzieb z koruny na €. Zároveň boli určené sadzby poplatkov daní tak, aby sumy v € boli zaokrúhlené na celé čísla.

Ing. Karol Pancza predniesol zmeny v predmetnom VZN týkajúce sa sadzieb ohľadom parkovania, vjazdu motorových vozidiel a zotrvania v historickej časti mesta.

Komisie navrhujú spoplatniť sadzbou dane vjazd Vyhliadkového autíčka „Prešporáčik“ za každý deň do historickej časti mesta.

Uznesenie:
Komisie navrhujú spoplatniť sadzbou dane vjadzd Prešporáčika podľa § 6 odsek 7 d:

Hlasovanie o uznesení:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 4

Uznesenie:
Komisie navrhujú spoplatniť sadzbou dane vjazd Prešporáčika podľa § 6 odsek 7 f:

Hlasovanie o uznesení:
ZA: 3
PROTI: 4
ZDRŽALI SA: 1

Uznesenie:
Komisie navrhujú predložiť materiál do MZ v takej forme ako bol pripravený a predložený na prerokovanie v komisiách :

Hlasovanie o uznesení:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

2. Materiály do MZ

Bod bol vypustený.

Ing. Peter Schmidt
predseda Komisie životného prostredia

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapisovateľky :
Jančárová Renáta
Lucia Marušincová

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
Ing. arch. Ján Mackovič
pani Soňa Párnická 
Pavel Gundel,
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
pán Ivan Bútora
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Andrea Sváková
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
RNDr. Milan Cílek
pán Marek Ťapák
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Natália Halásová
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
pani Hana Molnárová
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. arch. Kantorová Katarína
Ing. Pancza Karol
JUDr. Barátiová Mária

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 24.11.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK