Zasadnutie komisie zo dňa 25.01.2007

Zápisnica z rokovania Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 25. januára 2007.

Prítomní:
RNDr. Peter Smrek - predseda
JUDr. Marta Šteffeková – členka
Ing. Marián Procházka – člen

Neprítomní:
Ing. Martin Borguľa - člen
MUDr. Peter Osuský - člen

Program:
1. Vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Oliverom Paradeiserom
2. Povolanie náhradníka

K bodu 1 a 2: Vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Oliverom Paradeiserom

Uznesenie č. 1/2007
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto prerokovala písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Olivera Paradeisera  a
hlasovaním:
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2

A. konštatovala,

že poslanecký mandát Ing. Olivera Paradeisera  zanikol dňom podania písomného vzdania sa mandátu, t.j. 17. januára 2007 podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení;

B. o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu vyhlásiť nastúpenie náhradníka Ing. Milana ŠTEFANCA za poslanca  podľa výsledkov vo volebnom obvode č. 9 do volieb  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto konaných dňa  2.12.2006.

Bratislava 25.01.2007

RNDr. Peter SMREK
predseda komisie

Zapísala:
Molnárová

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 25.01.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.