Zasadnutie komisie zo dňa 25.01.2007

Záznam z rokovania Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva zo dňa 25. 1. 2007.

Prítomní:
predseda
Mgr. Sven Šovčík
členovia
Mgr. Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
MUDr. Halka Ležovičová
PhDr. Štefan Holčík
Mgr. Miroslava Babčanová

Neprítomní:
Marek Ťapák
Ing. Dušan Franců

Prizvaní:
Stanislav Bachleda - riaditeľ SKS
PhDr. Judita Kopáčiková – riaditeľka  Staromestskej knižnice
Ing. Michal Lörincz – Združenie Schengen - Bratislava
(v prílohe prezenčná listina)

Program rokovania

1. Voľba podpredsedu komisie kultúry 
2. Predstavenie činnosti kultúrnych zariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
a) Staromestské kultúrne stredisko
b) Staromestská knižnica
c) Združenie Schengen - Bratislava
3. Rôzne

k bodu 1/ Voľba podpredsedu kultúrnej komisie

Uznesenie 1/2007

Kultúrna komisia  prerokovala voľbu podpredsedu kultúrnej komisie
hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 2
neprítomní: 2
a volí za podpredsedu Ing. Dušana Franců

k bodu 2/ Kultúrne zariadenia mestskej časti

2.a) Staromestské kultúrne stredisko
Činnosť kultúrneho strediska  predstavil riaditeľ PhDr. Stanislav Bachleda.
SKS má 4 subjekty- oddelenie kultúry a dramaturgie, MKC Školská, MKC Gaštanová, MKC Zichyho  združené do jedného celku.
Cieľ: zefektívniť  činnosť subjektov, skoordinovať činnosť, zefektívniť využívanie finančných prostriedkov. MKC Školská -  kurzy, výstavy, divadlo, ( A.HA, Ivery, OZ divadlo pre všetkých)
MKC Gaštanová – zameranie na prácu s deťmi a dôchodcami- prázdniny, zájazdy.
MKC Zichyho - besedy, koncerty- hlavná činnosť matričná- svadby, vítanie detí.
Oddelenie dramaturgie a usporiadateľských  činností-  dramaturgia a koncepcia komplexne.
Činnosť strediska sa delí na dve obdobia- letné a sezónne. Koncertné cykly, vážnej hudby, jazz,
exteriérové podujatia v rámci Staromestských letných hier a iné. Divadelné predstavenie GunaGu - Divadlo F7 a Galéria F7.p.
Združením do jedného strediska, sa ušetrili  prostriedky. Operatívne presúvame prostriedky bezprostredne- nie je potrebné žiadať úrad. Celkový objem prostriedkov v porovnaní z minulým obdobím je rovnaký, v mzdových nákladoch nárast o funkciu - personalista, ekonómka.
Príjem - plán 4,5 milióna – prekročené o štvrť milióna sk. Bachleda predstavil členom nový dizajn propagačných materiálov . 
p. Šovčík - Pistoriho palác – Štefanikova ul.25 - zachovať zbierku V. Hložníkovi. Bol predložený návrh mestskej časti, že rodina Hložníková- daruje 1000 obrazov m.č. – preto sa rozhodli tieto priestory využiť pre tento účel,  opraviť ho, a umiestniť tam aj SKS. Ale aj iné výstavné činnosti- podkrovie- ateliér byt – práca mladých, nádvorie, priestory aj pre koncerty - žiada si to však prostriedky na rekonštrukciu.  Súdny znalec prof. Petranský by mal byť hlavným kurátor výstav p. Petranský
Kultúrna komisia vzala na vedomie informáciu o činnosti Staromestského kultúrneho strediska.

2.b) Prácu Staromestskej knižnice predstavila zástupkyňa riaditeľky Zdena Vysloužilová.Staromestská knižnica je rozpočtová organizácia , (v r.1992 – Štatút). Centrála je na Blumentálskej ul. pobočky sú na : Karadžičovej ul., Panenskej ul., Záhrebská, Západný rad. Fond 120 000 zväzkov, 5.100  čitateľov, 361000 výpožičiek, spracovaný v elektronickej  podobe. Ponúkajú  xerox a internet. Podujatia KL- Letná čitáreň, Univerzita III. veku – veľký záujem. Spolupráca s Prešportskými novinami, Centrum TV a iné média.
Problémy, ktoré sú aktuálne – budova na Blumentálskej zateká, ťažkosti s kúrením.
Žiadosť: pomoc pri riešení náhradných priestorov, zvýšiť rozpočet na 1 milión korún, aby dostatočne pokryl záujem o nové knižné tituly, podporiť Projekt seniorov.      
Komisia vzala na vedomie informáciu  o práci Staromestskej knižnici - o úlohách, výsledkoch, pláne do budúcnosti.

2.c) Združenie Schengen – Bratislava
Činnosť fondu predstavil Ing. Lörincz. Z iniciatívy p. Händlera a jeho manželky vznikla akadémia v Schengene- má za cieľ umožniť vykonávať koncertnú činnosť mladým koncertným umelcom zo Slovenska, koncertnú činnosť prezentovať v Európskom priestore. V novembri 2005 mestská časť zriadila Neinvestičný fond. Sídlo v Zichyho paláca- činnosť začala v r. 2006.
Spolupráca s Luxemburgom a spolupráca so SF. Hovoril o zameraní, cieľoch fondu. Riadi ju správna rada - predseda p. Čiernik- členovia- pracovníci mestskej časti,  revízor p. Lašanová. Zámer je pokračovať a rozvíjať túto činnosť. Žiada  o finančnú podporu. Fond musí  na činnosť dať  5% sám. Zisk z finančných prostriedkov- grant z MK SR – rozpočet na 2007 je 600.000 .-Sk, plánujú 6 koncertov v PP a Zichyho paláca.
Kultúrna komisia vzala na vedomie informácie o neinvestičnom fonde. Všetkými požiadavkami sa budú zaoberať na  nasledujúcich zasadnutiach.

k bodu 3/ Rôzne
Predseda komisie vyslovil zámer do budúcnosti spracovať grantový program a pripraviť koncepcie kultúrnej politiky na území mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na nasledovné obdobie.
Členovia komisie sa dohodli na spôsobe oznamovania zasadania komisie telefonickou a e-mailovou formou. Termín zasadnutí sa určí vždy aktuálne podľa potreby.
Najbližší termín bude koncom februára v knižnici na Blumentálskej ul.

V Bratislave dňa 25.1.2007
Mgr. Sven Šovčík

predseda kultúrnej komisie

Zapísala:
A. Nitschneiderová

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 25.01.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Marek ŤAPÁK