Zasadnutie komisie zo dňa 25.01.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 25.01.2010

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.Peter Borecký
Ing.Jozef Bratinka
Ing.Igor Badiar
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Glasa

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Milan Štefanec

Program rokovania:
1. investičné akcie na rok 2010 – hotové projekty na posúdenie,
2. parkovacie zóny,
3. návrh parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy,
4. úprava dopravného značenia v oblasti ulíc Lesná – Hroboňova,
5. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. investičné akcie na rok 2010 – hotové projekty na posúdenie,
S bodom č.1 oboznámil prítomných Ing.Borecký.
 
Investičné akcie navrhnuté v rozpočte:
• rekonštrukcia dopravného priestoru na ulici Nad lomom – vybudovanie chodníka - 470 tisíc €, (pôvodne 160 tisíc €),

Uznesenie č. 5/2010:
Komisia dopravy žiada zabezpečiť celú stavbu.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

• rekonštrukcia komunikácie Na Hrebienku – 166 tisíc €,

Uznesenie č. 6/2010:
Komisia dopravy žiada realizovať stavbu v úseku Slávičie údolie – Základná škola ako dočasnú, pričom súčasťou bude aj prekládka nn siete, verejného osvetlenia vrátane dvoch stĺpov verejného osvetlenia a posun oplotenia o 50 cm.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

• rekonštrukcia komunikácie Staroturský chodník – schody - 50 tisíc €,

Uznesenie č. 7/2010:
Komisia dopravy neodporúča stavbu rekonštrukcie komunikácie Staroturský chodník v úseku Mudroňova – Fialkové údolie realizovať.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

• rekonštrukcia komunikácie Sokolská – 132 tisíc €,

Uznesenie č. 8/2010:
Komisia dopravy odporúča na stavbu vyčleniť 132 tisíc € namiesto pôvodne plánovaných 230 tisíc €.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

• rekonštrukcia schodov Vansovej - 136 tisíc €,

Uznesenie č. 9/2010:
Komisia dopravy odporúča nahradiť existujúci betón dlažbou a verejné osvetlenie prerokovať s Magistrátom hlavného mesta SR.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

• rekonštrukcia komunikácie Broskyňova – 50 tisíc €,

Uznesenie č. 10/2010:
Komisia dopravy odporúča Broskyňovu ulicu v smere na Myjavskú opraviť z bežných opráv.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

• rekonštrukcia komunikácie Zochova,

Uznesenie č. 11/2010:
Komisia dopravy odporúča rekonštrukciu komunikácie Zochova realizovať z  bežných opráv.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. parkovacie zóny,
3. návrh parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy,

S bodom č.2 a 3 oboznámila prítomných Ing.Olejárová.

Uznesenie č. 12/2010:
Komisia dopravy odporúča preštudovať zaslané podklady a pokračovať na ďalšom zasadnutí Komisie dopravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

5. rôzne
- zaradenie účelovej komunikácie do areálu Slovenského národného archívu do siete miestnych komunikácií.
S piatym bodom oboznámila prítomných Ing.Zubčáková.

Uznesenie č. 13/2010:
Komisia dopravy odporúča zatriediť účelovú komunikáciu do siete miestnych komunikácií.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Peter Borecký
11. Ing.Jozef Bratinka
12. Ing.Karol Pancza
13. Vladimír Glasa
14. Ing.Katarína Olejárová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 25.01.2010
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC