Zasadnutie komisie zo dňa 25.01.2010

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 25.1. 2010
 
Prítomní:

Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
pán Pavel Gundel 

Neprítomní:
pán Marek Ťapák
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
RNDr. Milan Cílek 

Hostia:
Ing. Karol Pancza

Program rokovania:
1. Dodatok č. 3 Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Bratislava-Staré Mesto,
2. Vyhlásenie témy na dotácie v oblasti životného prostredia,
3. Rôzne.
 
Komisiu otvoril a viedol predseda Komisie životného prostredia – Ing. Peter Schmidt.

1. Dodatok č. 3 Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Bratislava-Staré Mesto.

Záver:
Komisia sa neuzniesla na konkrétnom spoločnom závere.

2. Vyhlásenie témy na dotácie v oblasti životného prostredia.

Záver:
Členovia komisie predložia svoje návrhy ohľadne témy na dotácie v oblasti životného prostredia prostredníctvom e-mailu predsedovi komisie do najbližšieho zvolaného zasadnutia.

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie ŽP

Zapisovateľka:
Lucia Marušincová

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt – predseda komisie
pani Soňa Párnická - člen komisie
Ing. Kamil Procházka – člen komisie
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA – člen komisie
RNDr. Milan Cílek – člen komisie
pán Pavel Gundel – člen komisie 
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská – člen komisie
Ing. arch.Ján Mackovič – člen komisie
pán Marek Ťapák – člen komisie
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Ing. Karol Pancza – vedúci odd. správnych činností

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 25.01.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK