Zasadnutie komisie zo dňa 25.02.2008

Z á p i s n i c a z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 25.02.2008

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení: Mgr.Sven Šovčík,

Prizvaní: Ing.Ján Dinka, Ing.Zuzana Lukáčová, Vladimír Hudec 

Program rokovania:
1.návrh investičnej prípravy na rok 2008,
2.parkovacia politika pre centrum mesta,
3.rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.
 
1. návrh investičnej prípravy na rok 2008

S prvým bodom programu oboznámil prítomných Ing.Ján Dinka.
Rekonštrukcia komunikácií – návrh:
- Vlčkova, oporný múr
- Donovalova, dažďová kanalizácia
- chodník za Sokolovňou
- Partizánska, oporný múr
- Dankovského – oporný múr
- Hrebendova, dolný úsek
- Liga, pasáž – nový povrch

Uznesenie:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie. Z navrhovaných komunikácii: 
-     Vlčkova, oporný múr – odporúča realizovať,
-     Donovalova, dažďová kanalizácia – odporúča vykonať obhliadku na mieste,
-     chodník za Sokolovňou – odporúča realizovať tak, ako bolo navrhnuté pri obhliadke,
-     Partizánska, oporný múr – odporúča predložiť stanovisko statika,
-     Dankovského, oporný múr – odporúča predložiť stanovisko statika, zistiť príčinu poklesu,
- Hrebendova, dolný úsek – vzhľadom na to, že v súčasnosti je Hrebendova ulica   slepá,odporúča obstarať štúdiu, vrátane odkanalizovania a rozpočtu (do 35 000.-Sk),
-   Liga, pasáž – nový povrch – odporúča preveriť a následne predložiť na zasadnutie Komisie  dopravy majetko  právne vzťahy,
-    verejnoprospešné stavby  definované v územnom pláne zóny Kráľovské údolie  - Bôrik,    najmä rozšírenie komunikácie C3 – vstupná časť Kráľovské údolie – odporúča obstarať   projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie.
Hlasovanie:
prítomní:6   
za:6   
proti:0   
zdržal sa: 0 
                   
2. parkovacia politika pre centrum mesta

Uznesenie:
K tomuto bodu  programu bude zvolané samostatné rokovanie.
Hlasovanie:
prítomní:6   
za:6   
proti:0   
zdržal sa: 0 

3. Rôzne. 

- dopravné prahy - Komisia dopravy odporúča umiestniť pred školskými zariadeniami na   uliciach Na Hrebienku, Jelenia a Palackého,
-  zvislé dopravné značenie, pozdĺžne parkovanie – Komisia dopravy odporúča umiestniť na   Partizánskej ulici v križovatke s Lichardovou ulicou,
-  zrkadlá – Komisia dopravy odporúča v križovatke Partizánska – Červeňova dať zrkadlá do   pôvodného stavu,
- stĺpiky – Komisia dopravy odporúča umiestniť v križovatke Vajanského nábrežie – Múzejná   na pravej strane prechodu pre peších, v križovatke Žilinská,  Povraznícka vľavo, aby    zabezpečili výhľad na vozovku, v križovatke Kúpeľná a Medená, aby sa zabránilo parkovaniu   na chodníku pred Dr.Horákom.
Hlasovanie:
prítomní:6   
za:6   
proti:0   
zdržal sa: 0 

 

 Ing. Jana Španková v.r. predsedkyňa Komisie dopravy 

Rozdeľovník:
1.Ing.arch.Andrej Petrek
2.Ing.Oliver Paradeiser
3.Ing.Jana Španková
4.Mgr.Sven Šovčík
5.Ing.Marián Procházka
6.Ivan Bútora
7.Ing.arch.Marcel Dzurilla
8.Mgr.Radoslav Števčík
9.Ing.Milan Štefanec
10.Ing.Ján Dinka
11.Ing.Zuzana Lukáčová
12.Vladimír Hudec

 


Vybavuje: Ing.Zubčáková
telefón:  59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 25.02.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK