Zasadnutie komisie zo dňa 25.05.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 25.05.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Zuzana Lukáčová
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. investičné akcie (Šulekova, Nad lomom, Na Hrebienku),
2. BPS Park – výsledky rokovaní,
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. investičné akcie (Šulekova, Nad lomom, Na Hrebienku),
S prvým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Lukáčová.

1.1 Rekonštrukcia komunikácie na ulici Na Hrebienku
Predsedkyňa Komisie dopravy informovala o skutočnosti, že prostredníctvom úradu bolo zorganizované stretnutie s majiteľmi priľahlých nehnuteľností, na rokovanie sa však pozvaní nedostavili.

Uznesenie č. 39/2009:
Komisia dopravy poveruje poslancov Ing.Špankovú a pána Bútoru k osloveniu majiteľov priľahlých nehnuteľností k možnosti umiestnenia stavby „ Rekonštrukcia komunikácie Na Hrebienku “ na časti ich pozemkov.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

1.2 Rekonštrukcia dopravného priestoru na ulici Nad lomom

Uznesenie č.40/2009:
Každý člen Komisie dopravy dostane architektonickú štúdiu vyhliadky v elektronickej podobe k nahliadnutiu. Komisia dopravy odporúča chodník na ulici Nad lomom výškovo a smerovo vyprojektovať tak, aby sa v budúcnosti bez porušenia chodníka dala doprojektovať a dobudovať komunikácia.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

1.3 Dopravný prah na Palackého ulici

Uznesenie č.41/2009:
Komisia dopravy odporúča  dať túto stavbu, ktorá mala byť zrealizovaná v roku 2008  do rozpočtu na tento rok.
Zároveň žiada, aby konečnú verziu projektu pracovníci úradu prekonzultovali s pani riaditeľkou Základnej školy Matky Alexie.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

1.4 Sanácia svahu na Šulekovej ulici

Uznesenie č.42/2009:
Komisia dopravy odporúča navýšiť rozpočet o 10.mil.Sk a realizovať spevnenie svahu mikropilotážou. Zároveň Komisia dopravy  odporúča prednostovi rokovať so správcami inžinierskych sietí o financovaní vyvolaných investícii, rokovať so spoločnosťou, ktorá realizovala oporný múr z dôvodu ukončenia funkčnej časti stavby.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

1.5 Rekonštrukcia schodov na Vansovej ulici

Uznesenie č.43/2009:
Komisia dopravy odporúča navýšiť rozpočet o 15 000 € na realizáciu zamerania – polohopis a výškopis, o ďalšom postupe sa rozhodne po vyhotovení zamerania.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

1.6 Oprava miestnej komunikácie na Grosslingovej ulici

Uznesenie č. 44/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča preveriť napojenie existujúcej komunikácie na samostatné osadenie spomaľovacích pruhov.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1 

2. BPS Park – výsledky rokovaní – návrh na zmenu dopravného režimu v pešej zóne na Františkánskej ulici
S druhým bodom programu oboznámil prítomných Mgr.Števčík

Uznesenie č. 45/2009:
Komisia dopravy odporúča návrh posúdiť, stanovisko zaujme na nasledovnom zasadnutí Komisie dopravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. rôzne
S tretím bodom programu oboznámil prítomných p.Glasa.

3.1 návrh organizácie dopravy na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Uznesenie č. 46/2009:
Komisia dopravy odporúča zmenu organizácie dopravy začať zónou 3. Námestie slobody, Kollárovo námestie, Mickiewiczova, 29.augusta, Poľná, Karadžičova, Legionárska (nová zóna spoplatneného parkovania).

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3.2  Vratňanská ulica – odstránenie značenia

Uznesenie č. 47/2009:
Komisia dopravy odporúča odstrániť značenie- prejazd zakázaný.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Zuzana Lukáčová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 25.05.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK