Zasadnutie komisie zo dňa 25.06.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 25. júna 2007 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová PhD.
Mgr. Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Ing. Peter Schmidt
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Ospravedlnení:
Ing. Peter Bokes, PhD.
Ing. Dušan Franců
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Jana Španková

Hostia:
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva

Program:
1. Otvorenie
2. „Návrh na zrušenie uznesenia č. 59/2006 časť B a návrh na schválenie zámeru na opätovné zriadenie detských jaslí a materskej školy v objekte na ulici Javorinská 9 v Bratislave“
3. Slávnostné oceňovanie najlepších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto „Staromestské talenty“
4. Zakončenie

Priebeh rokovania:

1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Jančovičová, PhD. Prítomní schválili program.
2. Prítomní členovia Komisie vzdelávania, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na svojom zasadnutí 25. 6. 2007 sa oboznámili s materiálom č. 8 „Návrh na zrušenie uznesenia č. 59/2006 časť B a návrh na schválenie zámeru na opätovné zriadenie detských jaslí a materskej školy v objekte na ulici Javorinská 9 v Bratislave“ a prijali nasledovné uznesenie:

a) Komisia vzdelávania, mládeže a športu MZ mestskej časti Bratislava – Staré Mesto trvá na zachovaní súčasného využitia predškolského zariadenia na Myjavskej 22 v Bratislave
b) Komisia vzdelávania, mládeže a športu MZ mestskej časti Bratislava – Staré Mesto žiada prednostu MÚ o zabezpečenie vypracovania Urbanistických ukazovateľov a trendov demografického vývoja do roku 2020

3. Vedúci oddelenia školstva informoval prítomných členov komisie o „Slávnostnom oceňovaní najlepších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto „Staromestské talenty“ , ktoré sa uskutoční 27.6.2007 o 10,00 h v Zichyho paláci, Ventúrska 9 v Bratislave.

4. Prerokovaním uvedených bodov predsedníčka komisie zasadnutie ukončila.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
predsedníčka komisie

Zapísal:
Mgr. Anton Gábor

Bratislava 26. júna 2007

Na vedomie:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 25.06.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Peter Bokes, PhD.