Zasadnutie komisie zo dňa 25.06.2008

Záznam zo spoločného zasadnutia komisie kultúry a komisie vzdelávania, mládeže a športu dňa 25. júna 2008, o 15.30 h v staromestskej sieni

Prítomní:
predseda:

Mgr. Sven Šovčík
členovia:
Mgr. Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Ing. Dušan Franců
PhDr. Štefan Holčík
Mudr. Halka Ležovičová
Mgr. Božena Marienková

Neprítomný:
Marek Ťapák

Ospravedlnená:
Mgr. Miroslava Babčanová

Prizvaný:
Mgr. Richard Gregor, vedúci oddelenia kultúry

(v prílohe prezenčná listina)

PROGRAM:
Návrh disparít a základných strategických zámerov  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto(ďalej len “PHSR“).

Na spoločnom zasadnutí komisie školstva, vzdelávania a športu a komisie kultúry bol pripomienkovaný návrh PHSR a prerokované podklady pre prácu v pracovnej skupine s tematikou školstva, kultúry a  športu, ktoré predložil referát projektov a riešiteľ SWOT analýzy socio-ekonomického rozvoja mestskej časti Staré Mesto, VVMZ, s.r.o.

Členovia komisie kultúry sa zaoberali predloženým  návrhom priorít, opatrení, aktivít, oprávnených žiadateľov a indikátorov.

- Predseda komisie Mgr. Šovčík, uviedol pre spracovateľov informáciu, že mestská časť má schválenú  Koncepciu kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, z ktorej treba v pripravovanom programe vychádzať. Súčasne upozornil na nesprávne uvedenie názvov centier. V opatreniach, v odseku „systém poskytovania dotácií neziskovým organizáciám“ žiadal upraviť text na „vytvorenie efektívnej spolupráce s neziskovými organizáciami na pôde mestskej časti“. Uviedol, že staromestská lokálna kultúra má  z urbanistického hľadiska špecifické postavenie.

- RNDr. Smrek, poverený člen miestnej rady, žiadal zdôrazniť v názve: „formulácia priorít“ - miestnu kultúru.

- Ing. Franců, podpredseda komisie, žiadal doplniť do opatrení podporu aktívneho prístupu k záujmovej kultúrnej činnosti, cielene na obyvateľov Starého Mesta. Okrem toho, žiadal vytvoriť nové opatrenie, ktoré bude smerovať ku kultúrne života v Starom Meste, z hľadiska prostredia všeobecne.

Vzhľadom  k tomu, že materiál nebol včas v danej podobe dodaný poslancom na preštudovanie, dohodli sa, že vedúci oddelenia kultúry Mgr. Gregor a predseda komisie Mgr. Šovčík v súčinnosti s vedúcou referátu projektov pani Hacajovou doplnia podklady do PHSR za úsek kultúry do 30.06.2008

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Rozdeľovník:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová, organizačné oddelenie
Mgr. Richard Gregor, vedúci oddelenia kultúry
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
členovia komisie kultúry:
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Božena  MARIENKOVÁ
PhDr. Štefan Holčík

Zapísala:  27.06.2008
Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 25.06.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA