Zasadnutie komisie zo dňa 25.08.2010

Zápisnica z rokovania Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 25. augusta 2010 

Prítomní:
RNDr. Peter Smrek  - predseda
JUDr. Marta Šteffeková – členka
Ing. Marián Procházka – člen
MUDr. Peter Osuský - člen

Neprítomný:
Ing. Martin Borguľa - člen
 
Program:
1. Návrh Dodatku č. 2 rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
2. Návrh vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 2.11.2010

K bodu 1:
Uznesenie č. 6/2010

Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
hlasovaním za 4, proti 0, zdržal sa 0
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schváliť Dodatok č. 2 rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa predloženého návrhu.

K bodu 2:
Uznesenie č. 7/2010
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
hlasovaním: za 4, proti 0, zdržal sa 0
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vyhlásiť deň voľby miestneho kontrolóra podľa predloženého návrhu na 2.11.2010 s tým, aby ako súčasť prihlášky kandidáta na túto funkciu bol priložený výpis z registra trestov bez záznamu.

V Bratislave 25.8.2010

RNDr. Peter SMREK
predseda komisie

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 2010-08-25
Zúčastnení poslanci: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA