Zasadnutie komisie zo dňa 25.08.2010

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 25.8. 2010

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
pani Soňa Párnická
pán Pavel Gundel
Ing. Kamil Procházka

Neprítomní:
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
Ing.arch. Ján Mackovič
RNDr. Milan Cílek
pán Marek Ťapák

Program rokovania:
Stanovisko MČ k dokumentu Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky 3, rok 2009
Rôzne.

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Peter Schmidt.

Bod 1) Stanovisko MČ k dokumentu Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky 3, rok 2009
Informáciu predniesla Ing. arch. Katarína Kantorová.

Uznesenie č. 13/2010
Komisia životného prostredia berie informáciu na vedomie a odporúča predložiť materiál po dopracovaní v zmysle pripomienky uvedenej v stanovisku MČ na rokovanie mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy.

Bod 2) Rôzne

Dotácie v oblasti životného prostredia

A) Správa domov, s.r.o., Kafendova 4, 831 06 Bratislava – Záhrada Francisciho 9
Správa domov, s.r.o., požaduje dotáciu vo výške 454 € na revitalizáciu záhrady na Francisciho ul. č. 9.

Uznesenie č. 14/2010
Komisia životného prostredia schvaľuje dotáciu vo výške 454 € pre Správu domov, s.r.o. na nákup výsadbového materiálu do záhrady na Francisciho ul. č. 9.

Komisia životného prostredia zároveň žiada zapisovateľku komisie, aby zabezpečila fotodokumentáciu z doteraz realizovaných akcií spolufinancovaných z dotácií MČ.

Ing. Peter Schmidt  
predseda komisie

Zapisovateľka:
Lucia Rapošová

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
RNDr. Milan Cílek
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
pán Marek Ťapák
pán Pavel Gundel
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 25.8.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK