Zasadnutie komisie zo dňa 25.09.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 25. 09. 2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Šovčík 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:
Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár, CSc.
RNDr. Peter Smrek
Ing. Martin Borguľa
                    
Ospravedlnení:
Bc. Gabriela Vyhnalíková
Mgr. Ondrej Dostál

Hostia:
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Pavlína Schmidtová
Ing. Mária Mozoľová
JUDr.Marek Šujan

Program:
1) kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich uznesení komisií:
a) domová nehnuteľnosť na ulici Leškova 2 – informácia o stave
b) domová nehnuteľnosť na ulici Beskydská 10
c) návrh na zrušenie uznesenia MZ o predaji NP na Gorkého ul. 2 ( Jalta bar )
d) domová nehnuteľnosť Michalská 25 - informácia 
e) informácia o voľných NP vhodných na odpredaj
f) informácia - súdne spory týkajúce sa nehnuteľného majetku
g) informácia o zvyšovaní ceny nájomného za prenájom NP
h) informácia o stave prípravy NZ pri prenájmoch NP vysúťažených vo VOS
i) informácia o prevodoch nehnuteľného majetku odsúhlaseného MZ

2) Predaj pozemkov Paulínyho ul. v Bratislave.
3) Predaj pozemkov Búdkova ul. v Bratislave.
4) Predaj pozemkov na ulici Na stráni v Bratislave.
5) Rôzne

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Termín ďalšieho zasadania FK a KNM vo štvrtok 02. 10. 2008 o 15.00 hod

K bodu 1) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich uznesení komisií

1 a) domová nehnuteľnosť Leškova 2

Uznesenie č. 197/2008
Komisie konštatujú, že situácia naďalej neumožňuje vypísať verejnú obchodnú súťaž na domovú nehnuteľnosť na ulici Leškova 2 v Bratislave.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1 b) Beskydská 10

Uznesenie č. 198/2008
Finančná komisia a Komisia nakladania s majetkom sa po prerokovaní právnej analýzy uznáša na tom, že nič nebráni tomu, aby domová nehnuteľnosť na ulici Beskydská 10 v Bratislave bola odpredaná formou verejnej obchodnej súťaže. Odporúča starostovi mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na predaj domovej nehnuteľnosti na ulici Beskydská 10 v Bratislave za nižšie uvedených podmienok.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže komisie určujú tieto súťažne podmienky:
- Vyhlasovateľ : mestská časť Bratislava – Staré Mesto
- Predmet súťaže : predaj domovej nehnuteľnosti na ulici Beskydská 10  v Bratislave s pozemkom
- Termín a spôsob vyhlásenia súťaže: 29.09.2008,internet(www.staremesto.sk ), úradná tabuľa MiÚ Ba – Staré Mesto
- Miesto prevzatia súťažných  podkladov : Miestny úrad m. č. Bratislava – Staré Mesto
- Termín podávania súťažných návrhov:  do 15. 10. 2008  o 12.00 hod.
- Zloženie finančnej zábezpeky : každý záujemca – navrhovateľ je povinný zložiť zábezpeku 500.000,- Sk na znak vážneho záujmu o účasť v súťaži, po skončení súťaže bude zábezpeka vrátená tým uchádzačom, ktorí neuspeli a víťazovi bude započítaná s kúpnou cenou. V prípade, že víťaz bezdôvodne od uzatvorenia kúpnej zmluvy odstúpi, zábezpeka pripadne mestskej časti. Potvrdenie o zaplatení zábezpeky musí byť pripojené v obálke so súťažným návrhom.
- Pri vyhodnocovaní sa budú akceptovať všetky ponuky, doručené od vyhlásenia súťaže až do termínu 15. 10. 2008.
- Budú sa akceptovať len ponuky doručené v zalepenej obálke s označením „súťaž Beskydská 10 neotvárať“ podané na predpísanom formulári s priloženým potvrdením o zaplatení zábezpeky a poplatku za účasť v súťaži.
- Podmienky cenových ponúk : minimálna cena - podľa znaleckého posudku Ing. Alfonza Šoltésa - 11.500.000,- Sk
- Kritéria hodnotenia súťažných  návrhov:
ponúkaná cena 70%
navrhovaný účel budúceho využitia 30%
- Výhrada zrušenia súťaže a výhrada odmietnutia všetkých návrhov.
- Poplatok za účasť v súťaži : 500, - Sk
- Termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže: do 20. 10 .2008 - spôsobom obvyklým ( internet www.staremesto.sk, úradná tabuľa MiÚ Staré Mesto)

Komisie odsúhlasujú vyššie formulované súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj domovej nehnuteľnosti na ulici Beskydská 10 v Bratislave.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Beskydská 10 – informácia o plnení uznesení

Úloha zo zasadnutia komisií zo dňa 19.08.2008 bod 2, písm. b) nebola splnená. Ďalší termín splnenia do 15. 10. 2008.

1 c) návrh na zrušenie uznesenia – prevod nebytového priestoru - Jalta bar

Úloha –173/2008 bod 2)

a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadali prednostu úradu, zrušiť uznesenie č. 64/2006 bod 2.1., vzhľadom na to, že je nerealizovateľné.
b) Finančná komisia a Komisia nakladania s majetkom žiadali prednostu úradu pripraviť prehľad nerealizovaných a nerealizovateľných uznesení týkajúcich sa prevodu majetku podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 

Finančná komisia a Komisia nakladania s majetkom konštatujú, že úloha nebola splnená.

1 d) Domová nehnuteľnosť Michalská 25 - informácia

Uznesenie č. 199/2008
Finančná komisia a Komisia nakladania s majetkom konštatujú, že ani v ďalšom termíne do 2.9.2008 nebola predložená ekonomická analýza. Teda úloha nebola splnená. Komisie trvajú na splnení uznesení č. 166/2008 a následne č. 174/2008 v čo možno najkratšom čase. 

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1 e) Informácia o voľných nebytových priestoroch vhodných na odpredaj ( uznesenie 170/2008 )

Informácia bude predložená v zmysle uznesenia na najbližšom zasadnutí komisií.

1 f) Súdne spory mestskej časti – zoznam súdnych sporov týkajúcich sa nehn.majetku

Uznesenie č. 200/2008
Po vyjasnení zadania uznesenia č. 178/2008 bolo požiadané o predĺženie termínu do najbližšej komisie  v termíne do 09. 10. 2008

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1 g) Informácia o stave zvyšovania nájomného za nebytové priestory

Finančná komisia a Komisia nakladania s majetkom konštatujú, že bol predložený prehľad o zvyšovaní nájomného za NP. 

1 h) informácia o stave prípravy NZ pri prenájmoch vysúťažených vo VOS

JUDr. Šujan ústne informoval o príprave zmlúv pripravených na verejnú obchodnú súťaž, konštatoval, že doposiaľ nie je uzatvorená ani jedna zmluva. Požiadal komisie o určenie podmienok, ktoré majú byť v zmluvách obsiahnuté. 

Uznesenie č. 201/2008
1) Komisie žiadajú prednostu v spolupráci s vicestarostom pripraviť návrh spôsobov ochrany investícií v prípade prenájme nebytových priestorov, ktoré boli prenajaté v rámci VOS v termíne do 09.10.2008

2) Pripraviť návrh na zmenu smernice, aby zodpovedala aktuálnym požiadavkám prenájmu  

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1 i) informácia o prevodoch nehnuteľného majetku odsúhlaseného MZ

Finančná komisia a Komisia nakladania s majetkom prijala informáciu o stave príprav zmlúv, na prevod majetku schváleného na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v júni 2008.

K bodu 2 ) Predaj pozemkov – Paulínyho ul.,

pozemok na Paulínyho ul.

JUDr. Šujan požiadal aby bolo uvedené do zápisu, že informoval o prebiehajúcom súdnom spore, ktorého predmetom je nárok vlastníkov bytov v susediacom bytovom dome na predaj predmetného pozemku, ako priľahlého pozemku.

Uznesenie č. 202/2008
Finančná komisia a Komisia nakladania s majetkom súhlasí s vypísaním užšej súťaže  na ponuku na odpredaj pozemku vlastníkom  susediacich pozemkov.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2

Komisie budú pokračovať v rokovaní  vo štvrtok 02. 10. 2008 o 15.00 hod       

Zapísala:
Lenka Katonová

Bratislava: 25. 09. 2008

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

   
Rozdeľovník: 
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
3. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
4. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
5. Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
6. Lenka Katonová – zapisovateľ
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 25.09.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL